news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: สภาอุตสาหกรรม

1aaaAดร.ดารตน ศรวรยะกลสภาอุตฯ นครสวรรค์หนุนไบโอคอมเพล็กซ์ ชี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์อ้าแขนรับไบโอคอมเพล็กซ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จากการร่วมลงทุนของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม KTIS กับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ภายใต้นโยบายพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หวังเป็นพื้นที่ต้นแบบ นำร่องให้กับพื้นที่อื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง

      ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นับเป็นภาคส่วนหนึ่งของพลังประชารัฐ ที่สนับสนุนโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ ที่จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นแบบและเป็นโครงการนำร่องในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย โดยที่โครงการนี้จะนำความคึกคักทางเศรษฐกิจมาสู่จังหวัดนครสรรค์อย่างมาก ทั้งจากการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การว่าจ้างแรงงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตกรและประเทศชาติในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นอีกด้วย

      “เศรษฐกิจชีวภาพเป็นเทรนด์ของโลกมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะเรามีปัญหาหลากหลายทั้งภาวะโลกร้อน ความต้องการอาหารและพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การสร้างวัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และจะสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และที่สำคัญคือประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่”ดร.ดารัตน์กล่าว

      สำหรับ จังหวัดนครสวรรค์นั้น มีความพร้อมทั้งในด้านพืชพลังงาน คือมีพื้นที่ปลูกอ้อยหลายแสนไร่ มีโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่ของกลุ่ม KTIS ถึง 2 โรง มีสถาบันการศึกษาในภาคเหนือตอนล่างที่พร้อมจะเข้ามาช่วยในด้านงานวิชาการ อย่างมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในเครือ KTIS เป็นต้น เป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทำให้มีความสะดวกในการขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีบุคลากรที่พร้อมทั้งผู้ประกอบการ ผู้ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งยังมีกลุ่มเกษตรกร และมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดช่วยสนับสนุนอีกด้วย ซึ่งความพร้อมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและเกิดประโยชน์กลับมาสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนท้องถิ่นและประเทศชาติ

      “การสร้างความแข็งแกร่งโดยโครงการเศรษฐกิจชีวภาพตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นี้ จะเป็นต้นแบบนำร่องให้กับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย จะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยว่าสามารถสร้างอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันกับใครก็ได้ในโลกนี้ในระยะยาว อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกื้อหนุนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง”ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์กล่าว