news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

MOCชตมา copyพาณิชย์ เปิดศูนย์บริการข้อมูล FTA พร้อมให้บริการออนไลน์ หนุนผู้ประกอบการลุยตลาดต่างประเทศ

    น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เปิดศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FTA โดยให้บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมให้บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้สนใจได้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นข้อมูลออนไลน์ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ไหนก็ได้

     เนืองจากปัจจุบันการได้รับข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ รอบด้าน และการมีข้อมูลที่ทันสมัยถือเป็นความได้เปรียบของผู้ประกอบการ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงข้อมูลการค้าที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) เป็นหนึ่งในข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) และมีผลใช้บังคับแล้ว รวม 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ อาทิ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (TPCEP) เป็นต้น รวมถึงมี FTA ที่จะมีผลใช้บังคับในต้นปี 2562 อีก 1 ฉบับ คือ อาเซียน-ฮ่องกง และอยู่ระหว่างการเจรจา เช่น ไทย-ศรีลังกา ไทย-ตุรกี ไทย-ปากีสถาน และ การเจรจา RCEP เป็นต้น

       โดยศูนย์ FTA Center ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีข้อมูลความคืบหน้าสถานะการเจรจา FTA ของไทยกับประเทศคู่ค้า ข้อผูกพันตามความตกลง FTA ของไทยและคู่ค้า ประโยชน์และความท้าทายจากความตกลง FTA ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ อาทิ สถิติการค้า และอัตราภาษีนำเข้า-ส่งออก ของคู่เจรจา FTA กฎระเบียบทางการค้าการลงทุนของประเทศคู่ค้า และขั้นตอนการลงทุนในประเทศคู่ค้า เพื่อให้เป็นคลังข้อมูลในการชี้แจงและแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้สนใจทุกภาคส่วน

       ทั้งนี้ มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA หลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อาเซียน อัตราการเติบโต 707.67% รองลงมาคือ ไทย-อินเดีย เพิ่มขึ้น 406.88% อาเซียน-จีน เพิ่มขึ้น 262.45% ไทย-นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้น 194.87% ไทย-ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 132.56% อาเซียน-อินเดีย เพิ่มขึ้น 56.26% อาเซียน-ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 33.37% ไทย-ชิลี เพิ่มขึ้น 25.36% ไทย-ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 16.87% อาเซียน-เกาหลี เพิ่มขึ้น 9.02% อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้น 3.87% ไทย-เปรู ลดลง 22.56%

               อินโฟเควสท์