news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KSemNavinKAsset เดินหน้าปล่อยกองเทอมฟันด์ 3 เดือน และ 1 ปี ชูผลตอบแทน 1.50% - 1.90% ต่อปี

     บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ 3 เดือน และ 1 ปี ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.50% - 1.90% ต่อปี เปิดเสนอขาย 2 - 8 ตุลาคมนี้

       นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2561 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BD (KFF3MBD) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.50% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FF (KFF1YFF) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.90% ต่อปี

       สำหรับ กองทุนที่เปิดเสนอขายในสัปดาห์นี้ประมาณการผลตอบแทนไว้สูงกว่าในรอบก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดีต่อการลงทุน เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar, เงินฝาก AI Khaliji Commercial Bank และบัตรเงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์ รวมถึงจะลงทุนในเงินฝาก Bank of China, เงินฝาก China Construction Bank, เงินฝาก Agricultural Bank of China และบัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China, ประเทศจีน นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก Union National Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

       "ภายหลังการประชุม FED เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น อีกทั้งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอีก 1 ครั้งในเดือนธันวาคม เป็น 2.25 – 2.50% ทำให้คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ต่างประเทศจะปรับตัวขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้สำหรับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอเชียยังคงมีความน่าสนใจกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ค่าเงินของประเทศต่างๆ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ รวมถึงเอเชีย จะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่หากพิจารณาจากดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP และระดับทุนสำรองระหว่างประเทศ จะเห็นว่ามีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง รองรับต่อสถานการณ์เม็ดเงินไหลออกได้ อย่างไรก็ตาม ควรจับตาความผันผวนของค่าเงินเอเชียในระยะสั้นจากนโยบายทางการค้าและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายทางการเงินของรัฐบาลในเอเชียเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างค่าเงินและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ" นายนาวินกล่าว

      ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย

        สำหรับ ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุน KFF3MBD และกองทุน KFF1YFF สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถาม KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือที่ www.kasikornasset.com

 

ตราสารที่กองทุนKFF3MBDคาดว่าจะลงทุน                             อันดับเครดิต   สัดส่วน   ประมาณการผลตอบแทน

การลงทุน (ต่อปี)

ของตราสาร         ของกองทุน

เงินฝากCommercial Bank of Qatar,ประเทศกาตาร์                 A3/Moody's   19.00%  1.80%             0.34%

บัตรเงินฝากQatar National Bank,ประเทศกาตาร์                   Aa3/Moody's 19.00%   1.80%             0.34%

เงินฝากBank of China,ประเทศจีน                               A1/Moody's   19.00%   1.70%             0.32%

เงินฝากChina Construction Bank,ประเทศจีน                     A1/Moody's   19.00%   1.65%             0.31%

เงินฝากAgricultural Bank of China,ประเทศจีน                 A1/Moody's   19.00%   1.65%             0.31%

บัตรเงินฝากIndustrial and Commercial Bank of China,ประเทศจีน A1/Moody's   5.00%   1.55%             0.08%

รวม                                                       1.70%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน                                                                               0.20%

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ                                                                 1.50%

ตราสารที่กองทุนKFF1YFFคาดว่าจะลงทุน                   อันดับเครดิต   สัดส่วน   ประมาณการผลตอบแทน

การลงทุน (ต่อปี)

ของตราสาร         ของกองทุน

เงินฝากCommercial Bank of Qatar,ประเทศกาตาร์       A3/Moody's 19.00%   2.30%             0.44%

เงินฝากAl Khaliji Commercial Bank,ประเทศกาตาร์     A3/Moody's 19.00%   2.30%             0.44%

เงินฝากBank of China,ประเทศจีน                     A1/Moody's 19.00%   2.05%              0.39%

เงินฝากAgricultural Bank of China,ประเทศจีน         A1/Moody's 19.00%   2.00%             0.38%

เงินฝากChina Construction Bank,ประเทศจีน           A1/Moody's 12.00%   1.90%             0.23%

เงินฝากUnion National Bank,ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ A1/Moody's 12.00%   1.90%             0.23%

รวม                                               2.11%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน                                                                     0.21%

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ                                                       1.90%

        ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KFF3MBD ในช่วงเวลา 3 เดือน และหน่วยลงทุนของกองทุน KFF1YFF ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG