news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

      เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์สำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้สามารถจ้างแรงงานนอกเหนือจากผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มีแนวทางตามข้อ 2.) ได้ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

 

สาระสำคัญของเรื่อง

กษ. รายงานว่า

     1. กษ. โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินงานโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร แต่ประสบปัญหาการจ้างแรงงานเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้มาดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยเมื่อเปิดรับสมัครแรงงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า แรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาสมัครไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องดำเนินการ และบางรายมีถิ่นพำนักที่อยู่อาศัยห่างไกลพื้นที่ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บำรุงรักษาโครงการชลประทาน ทำให้แรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละพื้นที่ดำเนินการมีไม่เพียงพอ แต่กรมชลประทานจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบชลประทานเพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาก่อนฤดูน้ำหลาก ปี พ.ศ. 2561

               2. จากปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อ 1 กรมชลประทาน จึงมีแนวทางการจ้างแรงงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมถึงโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงพิจารณาแรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลำดับแรก และให้พิจารณาการจ้างแรงงานนอกเหนือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามลำดับ ดังนี้

               2.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ

               2.2 เกษตรกรในพื้นที่

               2.3 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ดำเนินโครงการ

               2.4 เกษตรกรที่มีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

               2.5 ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่

               2.6 หากแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เป้าหมายมีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างแรงงาน ในพื้นที่ใกล้เคียงจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

               3. กษ. โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการจ้างแรงงานสำหรับโครงการดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จำนวน 8,944 คน แบ่งได้ ดังนี้

               3.1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีชื่อปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง (กค.) จำนวน 4,131 คน คิดเป็นร้อยละ 46.18

               3.2 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลของ กค. จำนวน 2,054 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97

               3.3 ผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีคุณสมบัติตามแนวทางที่กรมชลประทานกำหนดไว้ ตามข้อ 2 จำนวน 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 30.85

               ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 ตุลาคม 2561

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG