news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA)

 

     เรื่อง ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA)

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) และให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามร่าง LGA สำหรับโครงการ MAHFSA ดังกล่าว ในนามของอาเซียนร่วมกับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development - IFAD) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

      สำหรับ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำหรือสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ทส. สามารถดำเนินการได้โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วยตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558)

       สาระสำคัญของร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอาเซียนผ่านการส่งเสริมขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง คาดการณ์และดำเนินการเกี่ยวกับไฟและหมอกควัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับมือหมอกควันระหว่างประเทศสมาชิกและหุ้นส่วนภายนอก

     และสร้างเวทีการประสานงานด้านนโยบายและโครงการต่าง ๆ ด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก IFAD จำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอันเนื่องมาจากป่าพรุ โดยมีพื้นที่ดำเนินการในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 ตุลาคม 2561