news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV Vร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

            1. เห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น

               2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ

        ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

      สาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น จัดทำขึ้นจากการทบทวนความสำเร็จของการพัฒนาโครงการความร่วมมือที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (ฉบับเดิม) และเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) และการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่นคง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ครอบคลุมสาขาความร่วมมือระหว่างกัน (6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศญี่ปุ่น) แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่

               (1) การพัฒนาความเชื่อมโยงที่ดีและมีประสิทธิภาพที่หลายรูปแบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

               (2) การสร้างสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านความเชื่อมโยงระดับประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ

               (3) การสร้างความเป็นรูปธรรมและความตระหนักรู้ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสีเขียว โดยการดำเนินการความร่วมมือในสาขาดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาที่ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่

               1) การดำเนินการตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023)

               2) ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง และ

      3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ยังได้มีการระบุแนวทางการดำเนินการร่วมกันที่ให้ความสำคัญกับประเด็นภูมิภาคและโลก เช่น การใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีการรับรองร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว

          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 ตุลาคม 2561