news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

      1. เห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตร และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้

       2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสำคัญ ให้ กษ. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

       3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ

       4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 3

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จำนวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

       1. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตร

      1.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศภาคี ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตรในภูมิภาค ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์การเกษตร และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค

         1.2 สาขาความร่วมมือที่สำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้ อาทิ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรสีเขียว การทำการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม การใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารจัดการด้านการประมง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา นโยบาย กฎระเบียบทางการค้า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตรที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

        รวมทั้งการป้องกันและการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านอาหารและการเกษตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรและประมง การส่งเสริมการประสานงานด้านนโยบายผ่านเวทีการประชุมความร่วมมืออาเซียน-จีน ด้านการเกษตร ความร่วมมืออาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้บวกสาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

      2. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้

         2.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้เป็นกรอบแนวทางที่มีความสนใจร่วมกันในการสนับสนุนความพยายามของกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงด้านอาหารเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้กรอบการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน การขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ

       2.2 วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร ป่าไม้ ความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยด้านอาหาร ในบริบทของภาคอาหารและการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การขจัดความยากจน การส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่าย

      ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 ตุลาคม 2561-