news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SECก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายแทนและแจ้งข้อมูลไม่ตรงตามความจริง

      ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนางสาวภัทรวดี ชัยมี ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ เป็นเวลา 1 ปี ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนและจัดทำเอกสารหรือแจ้งข้อมูลรายการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง

     ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางสาวภัทรวดี ชัยมี ขณะสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 นางสาวภัทรวดีได้สั่งซื้อขายหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าก่อนแล้วจึงแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยลูกค้าไม่ได้โต้แย้งหรือทักท้วง คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายสูงถึงประมาณ 830 ล้านบาท นอกจากนี้ นางสาวภัทรวดีได้ทำเอกสารและแจ้งข้อมูลรายการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งยอดกำไรขาดทุนจำนวนหลายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าโดยไม่ตรงตามความเป็นจริง

         การกระทำของนางสาวภัทรวดีข้างต้น เป็นการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และการปกปิดข้อมูลสำคัญหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า ซึ่งเป็นการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวภัทรวดี เป็นเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561

       ก.ล.ต. ขอย้ำผู้ลงทุนให้ระมัดระวังและไม่ยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน เพราะอาจทำให้บัญชีซื้อขายและเงินของผู้ลงทุนเกิดความเสียหายได้ และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประจำ โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว

*ข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปล. ชื่อภาษาอังกฤษ นางสาวภัทรวดี ชัยมี : MISS PATTARAWAD