news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต.เตรียมปรับแบบรายงานธุรกิจจัดลงทุน เพื่อติดตามความเสี่ยงต่อระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงของกองทุนที่อาจส่งผลกระทบลุกลามเป็นวงกว้างต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดมาตรการรองรับได้ทันเหตุการณ์ พร้อมเปิดช่องทางการส่งข้อมูลออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ

    ปัจจุบันธุรกิจจัดการลงทุนมีความสำคัญและเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งประกอบด้วยธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีขนาด 7.08 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ดังนั้น หากมีเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนในธุรกิจจัดการลงทุน ย่อมจะส่งผลกระทบและอาจลุกลามไปยังระบบการเงินของประเทศในภาพรวมได้

      ก.ล.ต. จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล เพื่อให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลที่เพียงพอในการติดตามความเสี่ยงดังกล่าว และสามารถออกมาตรการรองรับสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยชะลอหรือยังยั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ลงทุน ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นที่มาของการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ โดยเป็นการเสนอให้ปรับปรุงการรายงานข้อมูลของผู้ประกอบการ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับฐานะการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน และการกระจุกตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน

      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการนำส่งข้อมูล ก.ล.ต. จะเปิดให้ภาคธุรกิจสามารถส่งรายงานผ่านระบบออนไลน์ได้แทนการส่งแบบซีดี ซึ่งจะช่วยลดภาระและต้นทุนได้อีกด้วย

     ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6039 หรือ 0-2263-6511 หรือทาง e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561    

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG