news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

1aaaB1GFP

กบข.ตั้งพอร์ตลงทุน ESG-Focused Portfolio (หุ้นกิจการที่ให้ความสำคัญปัจจัย ESG) หวังเป็นผู้นำและหาแนวร่วมลงทุนอย่างรับผิดชอบเพื่อประเทศเติบโตยั่งยืน

      นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าในเดือนตุลาคมนี้ กบข. ได้จัดตั้ง ESG – Focused Portfolio มูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุ้นของ 33 กิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน ESG ของ กบข. มุ่งหวังนักลงทุนสถาบันในประเทศยึดหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน

      นายวิทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน ESG ของ กบข. จะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ (THSI) มีรายชื่ออยู่ใน SET 100 และผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. ประกอบด้วย เกณฑ์เจตนารมณ์พื้นฐาน เกณฑ์การประกอบธุรกิจ เกณฑ์ความโปร่งใส และ เกณฑ์การกำกับดูแลที่ดี ซึ่ง กบข. ให้ความสำคัญกับกิจการที่สมัครร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

 

       ทั้งนี้ นายวิทัย มองว่า การจัดตั้งพอร์ตดังกล่าว เป็นการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินและการเสียชื่อเสียง พร้อมส่งเสริมสังคมให้ดำรงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในแผนงานสำคัญ ที่จะทำให้ กบข. บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำและริเริ่มการลงทุนที่ส่งเสริม ESG พร้อมเชิญชวนให้นักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับการลงทุนในกิจการที่มี ESG เช่นเดียวกัน

        อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา กบข. ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) และแถลงความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปีนี้ กบข. จะจัดสัมมนาร่วมกับ World Bank, OECD และ PRI ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อ ESG Investing: Return Enhancing or Sacrificing? How to make it work? เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน และจะร่วมมือกับ OECD จัดทำ ESG – Integrated Due Diligence Guideline สำหรับสินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุนอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ส่วนในปี 2562 กบข. จะพิจารณาเพิ่มมูลค่าการลงทุนใน ESG Focused Portfolio

บุคคลในภาพ

                1. คุณวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุน Public Market กบข.

                2. คุณมาริสา วัตถพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

                3. คุณสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

                4. คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

                5. คุณพิษณุ พรหมจรรยา ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ IOD ผู้แทนโครงการ CAC

                6. คุณบัลลังก์ ไวยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

                7. คุณศุภวิท โชติวิท ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG