news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaB1CiBank

ไอแบงก์ ต่อยอดนโยบาย ปลอดทุจริต 100% จัดอบรมหลักสูตร 'ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม'

     ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดอบรมหลักสูตร ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม ต่อยอดนโยบาย ปลอดทุจริต 100% ของธนาคาร เพื่อต่อต้านการทุจริตและไม่อดทนต่อการทุจริต กลับคืนสู่ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ คิวเฮ้าส์ อโศก โดยมีนายธนสาร สุรวุฒิกุล กรรมการธนาคาร   นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร และพนักงานระดับบริหารทั้งสำนักงานใหญ่และภูมิภาค จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม  

        นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม” โดยเน้นย้ำการยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จากเดิมซึ่งก็มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป ไอแบงก์ดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม และทุกศาสนาล้วนอยู่บนหลักคุณธรรมทั้งสิ้น ดังนั้นหากพนักงานทุกคนตระหนักและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและมีจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ก็จะส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ส่งต่อการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างเป็นธรรม

      สำหรับ ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้ ไอแบงก์ได้รับเกียรติจาก รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เกียรติอบรมในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” และ อ.บรรจง บินกาซัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชะรีอะฮ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ‘ธนาคารคุณธรรม’การอบรมครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 1 สำหรับพนักงานระดับบริหารทั้งนี้เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีขององค์กร และจะมีรุ่นต่อๆไปสำหรับพนักงานทุกระดับชั้นเพราะเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อร่วมกันสร้างไอแบงก์ให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่นยืนต่อไป

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG