news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

EXIM Pisit SerewiwattanaEXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานเดือนมกราคม-กันยายน 2561 สนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดโลกโตอย่างต่อเนื่อง

    EXIM BANK เปิดเผยผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 สนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดโลกโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินให้สินเชื่อคงค้างขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.81% เป็นจำนวน 95,817 ล้านบาท โดยกว่า 40% เป็นเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ SMEs

      นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่าในปี 2561 EXIM BANK มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรวมทั้งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บท EXIM BANK 10 ปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดย EXIM BANK มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยการให้สินเชื่อ ค้ำประกัน รับประกันความเสี่ยง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้มากขึ้น โดยสนับสนุนให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้ผลการดำเนินงานของ EXIM BANK เป็นที่น่าพอใจ

       กรรมการผู้จัดการเปิดเผยต่อไปว่า ผลการดำเนินงานของ EXIM BANK ในรอบ 9 เดือนของปี 2561 โดยมีเงินให้สินเชื่อคงค้าง 95,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,880 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.81 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการค้า 29,732 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 66,085 ล้านบาท โดย ธสน. มีการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และขนาดใหญ่ (L) เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) 131,474 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นปริมาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 74,740 ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ SMEs เท่ากับ 38,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งหมดนี้เป็นผลให้ ธสน. มีกำไรสุทธิ 1,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

     นายพิศิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ EXIM BANK ยังมีการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ 3.80% ลดลง 0.16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสินเชื่อด้อยคุณภาพจำนวน 3,643 ล้านบาท และมีเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 8,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,246 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นสำรองหนี้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 4,058 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองหนี้พึงกัน 220.02% ทำให้ EXIM BANK ยังคงดำรงฐานะการเงินที่มั่นคง

        สำหรับ การให้บริการประกันการส่งออกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ทั้งในตลาดการค้าเดิมและตลาดใหม่ ในไตรมาส 3 ปี 2561 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนเท่ากับ 64,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,894 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นปริมาณธุรกิจของ SMEs จำนวน 11,604 ล้านบาท หรือ 17.91% ของปริมาณธุรกิจสะสมรวม

       การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายฐานการค้าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ปัจจุบัน EXIM BANK มีวงเงินให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 66,718 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 จำนวน 38,218 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่ (New Frontiers) โดยเฉพาะ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีเงินให้สินเชื่อคงค้างจำนวน 29,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1,302 ล้านบาท ทั้งนี้ EXIM BANK มีแผนเปิดสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มเติมจากที่ได้เปิดสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งแรกในย่างกุ้ง เมื่อปี 2560 และแห่งที่ 2 ในเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้นปี 2562 จะดำเนินการเปิดสำนักงานผู้แทนในพนมเปญ กัมพูชาต่อไป เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าหลักในกลุ่มประเทศ CLMV และเพิ่มสัดส่วนการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทย

        “EXIM BANK ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรและยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในตลาดโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” นายพิศิษฐ์กล่าว

 

EXIM Thailand Announces Operating Results for January-September 2018 Enhancing Support for Thai Entrepreneurs’ Trade and Investment Expansion Globally

    EXIM Thailand announced its operating results for January-September 2018, achieving its target in supporting Thai entrepreneurs’ trade and investment expansion globally with an increase in outstanding loans by 12.81% year-on-year to total 95,817 million baht, of which over 40% was outstanding SME loans.

       Mr.Pisit Serewiwattana, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that, in 2018, EXIM Thailand continued to move forward with its business model development and organizational transformation from the previous year. This has been in line with its 10-year enterprise plan aiming to support Thailand’s long-term economic development and drive the 20-year national strategy to enhance the country’s competitiveness. EXIM Thailand has remained steadfast in promoting and supporting Thai entrepreneurs through rendering of credit, guarantee and insurance facilities as well as other relevant services, while responding to the government policy to extend greater support for SMEs so that they can better access financial sources and accordingly facilitate their international trade and investment with competitive advantage. EXIM Thailand has consequently been able to achieve satisfactory operating results.

       EXIM Thailand President further said that, in the first nine months of 2018, the Bank’s total outstanding loans amounted to 95,817 million baht, a 10,880 million baht or 12.81% growth year-on-year, comprising 29,732 million baht in trade finance and 66,085 million baht in investment finance. Provision of credit facilities to SMEs and large enterprises has expanded, contributing to a business turnover of 131,474 million baht, of which 74,740 million baht came from SMEs. As of the end of September 2018, outstanding SME loans amounted to 38,351 million baht, representing a 6.86% year-on-year growth. This contributed to the Bank’s net profit of 1,102 million baht, up by 8.48% year-on-year.

       Mr.Pisit added that EXIM Thailand had efficiently managed non-performing loans (NPLs). As a result, its NPLs ratio as of the end of September 2018 stood at 3.80%, a 0.16% decline year-on-year, with NPLs amounting to 3,643 million baht. Allowance for doubtful accounts was 8,928 million baht, a 1,246 million baht increase from the corresponding period of the previous year. Of the total allowance, 4,058 million baht was minimum provisioning requirement by the Bank of Thailand, which represented a ratio of loan loss provision against the regulatory requirement of 220.02%, hence enabling the Bank to maintain a strong financial status.

       In performing as an export credit insurance agency to safeguard Thai exporters against risk of foreign trade partners’ non-payment and boost their confidence and competitive advantage in both existing and new frontier markets, in the third quarter of 2018, EXIM Thailand recorded 64,793 million baht in export credit and investment insurance business turnover, up by 13,894 million baht year-on-year, and of which 11,604 million baht came from SMEs’ exports, representing 17.91% of the Bank’s accumulated insurance business turnover.

         As for support of Thai entrepreneurs’ international trade and investment, EXIM Thailand currently has a total accumulated loan approval amount of 66,718 million baht for international projects, with outstanding loans accounting for 38,218 million baht as of the end of September 2018. The Bank has also consistently promoted Thai trade and investment expansion to new frontiers, particularly the CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) which are high potential markets for Thai entrepreneurs. As of the end of September 2018, outstanding loans amounted to 29,197 million baht, which was a 1,302 million baht growth from the end of 2017. EXIM Thailand has planned to open more representative offices in the CLMV in addition to those duly opened and in operation. Its first international representative office was opened in Yangon City of Myanmar in 2017 and the second one in Vientiane City of Lao PDR, the official opening ceremony of which will be held in November 2018. Another representative office will be opened in 2019 in Phnom Penh City of Cambodia. This aims to promote Thai entrepreneurs’ trade and investment with their counterparts in the CLMV with the increase in business volume and proportion.

       “We will forge ahead with our initiatives to drive the organization and trade and investment strategy focusing on continued development of financial service and management technologies and through integrated collaboration with public and private business alliances both at home and overseas. We aspire to be a source on which Thai exporters and investors can rely in their business endeavors amid the changing global business circumstances of the new era,” added Mr. Pisit.