news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO1ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ….

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ดังนี้

 

ประเภทค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ (ฉบับละ/บาท) / อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวง (ฉบับละ/บาท)

            1. ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 5,000 / 1,500

            2. ค่าต่ออายุใบอนุญาต 2,500 / 1,000

            3. ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 500 / 200

            4. ค่าใบแทนใบอนุญาต 500 / 200

                ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG