news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

 

     เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกำหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและนำผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. ….

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกำหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและนำผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

พณ. เสนอว่า

       1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) นั้น เป็นการต่ออายุมาตรการลงโทษทางอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และมาตรการห้ามนำเข้าถ่านไม้จากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

      2. โดยที่ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตามข้อ 25 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อต่ออายุมาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2385 (ค.ศ. 2017) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

 

สาระสำคัญของร่างประกาศ

      1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกำหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

      2. กำหนดบทนิยามคำว่า 'อาวุธและยุทโธปกรณ์' และคำว่า 'ข้อมติ'เพื่อให้เกิดความชัดเจนของหน่วยงานที่ดำเนินการ

      3. กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และกำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก และนำผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย บุคคลหรือองค์กรตามที่กำหนดไว้ในข้อมติ (บุคคลและองค์กรรวม 14 ราย เช่น ABUBAKER, SHARIFF, AHMED, ฯลฯ) ยกเว้นการส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหประชาชาติ รวมถึงคณะผู้แทนให้ความช่วยเหลือของสหประชาชาติในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ตามที่รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียได้ร้องขอ ซึ่งได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติแล้ว การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย การส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพื่อการพัฒนากองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somali National Security Forces) ในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนโซมาเลีย และการส่งออกหรือนำผ่านอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต เพื่อนำไปใช้ในด้านมนุษยธรรม

      4. กำหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้า ที่ต้องห้ามนำเข้าและนำผ่านมาในราชอาณาจักร

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG