news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2561

 

            1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน)

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

            2. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี)

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้ง นายเชวง ไทยยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

            3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ)

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

            1. นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

            2. นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

            3. นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก

            4. นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศตามข้อ 1. – 4. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

            4. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 338/2560 เรื่อง แก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดังนี้

     ตำแหน่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดิม นายพรชาต บุนนาค เป็น นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม

5. เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกองทัพอากาศเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้แทนกองทัพอากาศ (ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกองทัพอากาศ) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร กรรมการเดิมที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

6. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม จำนวน 5 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้

1. นายปกอนันท์ โลหะภัณฑ์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 1

2. นายสิทธิพร หาญญานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 2

3. นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 3 4. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรม ประเภท 4

5. นายสมคิด ใจยิ้ม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรงแรม

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรมในครั้งต่อไปให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

7. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างลง

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

    โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

8. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

1. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ศาสตราจารย์ดวงมณี เลาหประสิทธิพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายธีรพล โตพันธานนท์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นาวาตรี บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นางสาวศศดิศ ชูชนม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

                ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561