news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

SETแมนพงศ เสนาณรงคตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เริ่มซื้อขาย 7 พ.ย. นี้

      บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,973 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า NER

     นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจการเกษตร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “NER” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

      NER ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราไปยังนอกราชอาณาจักร โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในประเทศต่อต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในประเทศ 60% และต่างประเทศ 40% ของรายได้จากการขายสินค้า

       NER มีทุนจดทะเบียน 770 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 940 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 600 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน 600 ล้านหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ในราคาหุ้นละ 2.58 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,548 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,973 ล้านบาท โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

      นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER)เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือต่อคู้ค่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะมีฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้น สามารถรองรับแผนการขยายกิจการในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท สอดคล้องตามการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการขยายการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยาว

      NER มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 61.04% นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา 0.98% และ นางสาวนลินี แจ่มวุฒิปรีชา 0.39% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.58 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 9.96 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 398.83 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 1,540 ล้านหุ้น (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.2590 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิที่เหลือภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

       ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.nerubber.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG