news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กสทช.

1aaaBA4NBCT

กสทช.จัดให้พื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน(Free WiFi) 1 พฤษภาคมนี้ 6 แสนกว่าครัวเรือนได้ใช้เน็ตฟรี
      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) แถลงข่าวถึงโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ว่า การให้บริการจะเริ่มต้นเปิดให้บริการ 1 พ.ค. 2562 โดยจะมีจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Free WiFi) ทั้งในชุมชนและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 5,992 จุด แบ่งเป็นติดตั้งในชุมชนในหมู่บ้าน 3,912 จุด โรงเรียน 1,210 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. 107 แห่ง รวมถึงมีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO Net) จำนวน 763 ศูนย์ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าประจำศูนย์คอยให้คำแนะนำ โดยทั้งหมดนี้จะให้บริการฟรีเป็นเวลา 5 ปี และสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในครัวเรือนของตัวเองสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ในราคา 200 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่โครงการทั้ง 6 แสนครัวเรือน ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 2562 – 15 มี.ค. 2562 เพื่อขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับสิทธิดังกล่าวมายังสำนักงาน กสทช. ตามช่องทางดังต่อไปนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(1) ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับที่จะแนบไปพร้อมหนังสือที่ส่งถึงบ้านท่าน ส่งกลับมายังสำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 พหลโยธินซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 หรือสำนักงานเขต และสำนักงานภูมิภาค สำนักงาน กสทช. ที่อยู่ใกล้ท่าน
(2) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       อนึ่งในกรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือ แต่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และเป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ท่านสามารถติดต่อมายังเบอร์ 1200 Call center ของสำนักงานกสทช. ฟรี เพื่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับสิทธิได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2562 –15 มีนาคม 2562 ดังกล่าว
       อย่างไรก็ตาม หากพ้นจากวันที่ 15 มี.ค. 2562 ไปแล้ว ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับหนังสือติดต่อแจ้งสิทธิ์ก็ยังสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์เข้ามาที่สำนักงาน กสทช. ได้ แต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์จะลดลงคือจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันเริ่มรับสิทธิ์จนถึงวันสิ้นสุดโครงการเดือนเม.ย. 2565
       นายฐากร กล่าวว่า จากผลการสำรวจข้อมูลจากพื้นฐานเชิงสังคม พบว่าประชากรทั้งหมดในพื้นที่โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 2.1 ล้านครัวเรือน โดยเป็นประชากรที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและฐานะยากจนประมาณ 6 แสนกว่าครัวเรือน หรือคิดเป็นจำนวนประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน ซึ่งถึงแม้ว่าสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดอัตราค่าบริการ 200 บาทต่อครัวเรือน/เดือนดังกล่าวแล้วพบว่ายังคงเป็นอุปสรรคต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับครัวเรือน
      ดังนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเป็นการขยายโอกาสให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่โครงการสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่น การศึกษาทางไกล การรักษาสุขภาพทางไกล อันจะเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ กสทช. จึงได้มีมติให้ดำเนินมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยสำนักงาน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ณ อัตราความเร็ว 30/10 Mbps เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยจะเริ่มต้นให้บริการได้ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2562 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการพร้อมกัน ณ สิ้นเดือนเม.ย. 2565

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

 

กสทช.แจกเน็ตคนจนพท.ชายขอบกว่า 6 แสนครัวเรือนฟรี 3 ปี เริ่มพ.ค.62

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยในงานแถลงข่าวโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบว่า เตรียมแจกเน็ตบ้านคนจนสำหรับกว่า6แสนครัวเรือนฟรี 3 ปี เริ่มพ.ค.62 - เม.ย.65 ส่วนเน็ตพื้นที่ห่างไกล Zone C คาดลงนามม.ค.นี้ รายละเอียดดังนี้

      กสทช.มีมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบแก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยให้ใช้อินเตอร์เน็ตบ้านความเร็ว 30/10 Mbps ฟรีช่วง 3 ปีแรก (พฤษภาคม2562-เมษายน 2565)

      มาตรการดังกล่าวเพื่อสนองนโยบายภาครัฐคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยผู้มีรายได้น้อยกว่า 6 แสนครัวเรือน หรือ 1.8 ล้านคน ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน

     ทั้งนี้ กสทช.จะมีหนังสือแจ้งไปในครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ 6 แสนครัวเรือน ในช่วง 16 มกราคม- 15 มีนาคม 2562 เพื่อขอให้ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับสิทธิมาที่สำนักงานกสทช.

     โดยมาตรการดังกล่าวใช้ในโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน 2.1 ล้านครัวเรือน และประชาชน 6.3 ล้านคน ระยะเวลา 5 ปี (2562-2567) เริ่ม1พฤษภาคม 2562 โดยมี บริการWi-Fi สาธารณะ 5,229 ชุด ,เชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปโรงเรียน 1,210 แห่ง และโรงพยาบาล 107 แห่ง, จัดตั้งศูนย์ USO Net ประจำชุมชน 763 ศูนย์ โดยมีคอมพิวเตอร์และผู้ให้ความรู้ด้านICT ประจำศูนย์ USO Net ซึ่งหน่วยงานรัฐใช้อินเตอร์เน็ตงานฟรี 5 ปี

      และเมื่อเปิดบริการแล้วประชาชน 6.3 ล้านคนแล้ว จะสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 30/10 Mbps. เข้าครัวเรือน(อินเตอร์เน็ตบ้าน)ได้ในอัตรา 200 บาทต่อเดือน

      สำหรับ โครงการอินเตอร์เน็ตพื้นที่ชายขอบดังกล่าวในช่วงเวลา 5 ปี ใช้เงินกองทุนทั้งสิ้น 1.9 หมื่นล้านบาท และหากคิดเฉพาะมาตรการฟรีสำหรับ 6 แสนครัวเรือน คาดว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 ล้านบาท

      ส่วนโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวน 15,732 หมู่บ้าน หรือ USO เฟส2 ประกวดราคาเสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาลงนามได้ในช่วงกลางหรือปลายเดือนมกราคม 2562 และเริ่มให้บริการในช่วง เมษายน-พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย