news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

GPSCชวลต ทพพาวนชGPSC เดินหน้าผนึก GLOW หลัง กกพ. มีมติไฟเขียว

      GPSC เดินหน้าธุรกิจตามแผน หลัง กกพ. มีมติไฟเขียวผนึก GLOW ชี้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมให้คำมั่นดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม-เท่าเทียม

      กรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน   (กกพ.) มีมติเห็นชอบในหลักการให้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC รวมกิจการกับ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW โดยมีเงื่อนไขกำหนดให้ GLOW ขายกิจการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด หรือ SPP1 ให้แล้วเสร็จก่อน หรือเวลาเดียวกันกับการรวมกิจการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มธุรกิจ GLOW ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

      นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GPSC มีความยินดีและพร้อมเดินหน้าตามมติของ กกพ. โดยการที่ กกพ. เห็นชอบให้รวมกิจการ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และความจริงใจของ GPSC ในการดำเนินการผนึกกำลังกับ GLOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพด้านการให้บริการไฟฟ้ากับผู้ลงทุนลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุด รวมถึงพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล

         “GPSC ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนการดำเนินงานจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านจริยธรรมของการทำธุรกิจ โดยเงื่อนไข สัญญาราคาและการบริการลูกค้าปัจจุบันทุกราย จะยังคงดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาเดิมทุกประการ อีกทั้ง GPSC ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้ง 11 ข้อที่ กกพ. กำหนด เพื่อลดข้อกังวลและให้ความมั่นใจว่า จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า”

        สำหรับ กรอบระยะเวลาการเข้าซื้อกิจการ GLOW นั้น GPSC และ GLOW จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับตามมติ กกพ. ที่ระบุว่า โดย GLOW จะต้องจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในโรงไฟฟ้า SPP1 ให้แล้วเสร็จเสียก่อน หากแล้วเสร็จทาง GPSC ก็พร้อมเดินหน้าต่อได้ทันที

    ทั้งนี้ GPSC จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น GLOW จำนวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงจะทำคำเสนอเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ GLOW จากผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไป

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90