news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copyของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ. 2562) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้แก่ประชาชน

 

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://bizgovchannel.go.th/และการให้บริการข้อมูลภาครัฐในการติดต่อราชการผ่าน www.info.go.th ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงาน / โครงการ “บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่อง” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

งาน/กิจกรรม - การดำเนินงาน

       1) งานบริการสำหรับธุรกิจ (https://bizgovchannel.go.th/)

        เป็นการให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction) สำหรับการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ ใน 10 ธุรกิจ รวม 40 ใบอนุญาต ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งได้ขยายการให้บริการการอนุญาตประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก และร้านอาหารที่ยื่นคำขอผ่านระบบ Biz Portal จำนวน 9 ใบอนุญาต ไปยังจังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราและราชบุรี

       2) งานบริการสำหรับประชาชน (www.info.go.th)

       เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อบริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชนให้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านเว็บไซต์เดียว (www.info.go.th) โดยแบ่งหัวข้อการค้นหาเป็น 11 หมวด ตามเหตุการณ์ในช่วงชีวิต (life event) ของประชาชน ตั้งแต่เกิด การศึกษา เข้าทำงาน แต่งงาน มีครอบครัว จนถึงวัยชรา รวมถึงมีช่องทางบริการที่ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของภาครัฐได้ ประกอบด้วย 1) แจ้งเกิด 2) เข้าเรียน 3) ทำบัตรประชาชน 4) ทำใบขับขี่ 5) ขอสวัสดิการ 6) จ่ายภาษี 7) ทำงาน 8) มีครอบครัว 9) มีบ้าน 10) แจ้งตาย และ 11) ร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90