news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 7ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน'บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย'ที่ 'AA-' แนวโน้ม 'Stable'

 

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ที่ระดับ'AA-' โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะเครดิตเฉพาะและการยกระดับสถานะเครดิตของ บตท. จากการเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ทั้งนี้ สถานะเครดิตของ บตท. มีข้อจำกัดจากการมีคุณภาพสินทรัพย์และสถานะทางการตลาดที่ถดถอยลงมาตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจาก บตท. ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ 2 ด้านคือ การเพิ่มผลประกอบการทางการเงินและการรักษาระดับเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตของ บตท. ที่ระดับเดิมจากการคาดการณ์ว่าการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีต่อ บตท. จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีสถานะเป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล

       อันดับเครดิตองค์กรของ บตท. สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล (Government-Related Entity – GRE) โดยทริสเรทติ้งเชื่อว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแก่ บตท. ในยามที่จำเป็น

       นับตั้งแต่การจัดตั้งองค์กร ธุรกรรมหลักของ บตท. คือการซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อในตลาดแรกแล้วนำมารวมกันเป็นกองสินเชื่อเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์หนุนตราสารทางการเงิน (Mortgage-backed Securities -- MBS) จากนั้นจึงจำหน่ายตราสารดังกล่าวให้แก่นักลงทุน

      บตท. มีความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นกับรัฐบาลเนื่องจากมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% ทริสเรทติ้งจึงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ต่ำมากที่ บตท. จะถูกแปรรูปเป็นหน่วยงานเอกชน ความเชื่อมโยงดังกล่าวยังสะท้อนถึงหนี้สินของ บตท. ซึ่งจัดเป็นหนี้สาธารณะด้วย โดย บตท. ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะก่อนการก่อหนี้เพิ่มเติม แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ให้การรับประกันหนี้ของ บตท. อย่างชัดเจน แต่ทริสเรทติ้งก็เชื่อว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุน บตท. เมื่อมีความจำเป็น

 

คุณภาพสินทรัพย์คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น

       บตท. มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 73 ล้านบาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนมาก ความสามารถในการทำกำไรของ บตท. ถดถอยลงในปี 2560 เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ยังคงเสื่อมถอยลง อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินทรัพย์ในปีนี้ปรับตัวดีขึ้นโดย บตท. รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 68 ล้านบาทสำหรับครึ่งแรกของปี 2561 ซึ่งรวมยอดการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 38 ล้านบาทด้วย

     อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของ บตท. ณ เดือนมิถุนายน 2561 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 13.7% ในมุมมองของทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะต่ำกว่า 15% ในอีก 3 ปีข้างหน้าโดยคาดหวังว่าคุณภาพสินทรัพย์ของ บตท. จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นจากเกณฑ์การซื้อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการทำกำไรก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นด้วยหาก บตท. ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้

 

สถานะทางธุรกิจอ่อนแอลง

       สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ บตท. ลดลง มาอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 18,200 ล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2561 จาก 24,200 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกอบกับภาระหนี้ที่สูงของ บตท. ด้วย

      ผลประกอบการที่ขาดทุนของ บตท. ในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดหาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารพาณิชย์ในอดีต อย่างไรก็ดี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บตท. มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานใหม่เพื่อลดการพึ่งพิงการซื้อสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ด้วยการหันไปร่วมมือกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการจัดหาเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนให้มากขึ้น ทั้งนี้ บตท. ได้ซื้อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน 111 ล้านบาทจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 ในขณะเดียวกัน การแก้ไขพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อให้ บตท. มีความคล่องตัวในการจัดซื้อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบเช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่งได้ภายใต้แนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

      ทริสเรทติ้ง คาดว่า บตท. จะดำเนินการจัดซื้อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้าเพื่อนำมาใช้ทดแทนสินเชื่อที่จะครบกำหนดชำระและใช้สร้างรายได้ดอกเบี้ยที่เพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

 

ข้อจำกัดด้านเงินกองทุน

        ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า บตท. ยังจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเงินกองทุนเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคตอีกด้วยเช่นกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจกำหนดให้ บตท. รักษาอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไว้ที่ระดับ 8.5% ซึ่งเป็นเกณฑ์ปกติของ Basel II ทั้งนี้ ผลขาดทุนในปี 2559 และความสามารถในการทำกำไรที่ค่อนข้างน้อยในปี 2560 ส่งผลต่อการลดลงของเงินกองทุนของ บตท. โดย บตท. มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงลดลงมาอยู่ที่ระดับ 10.1% ในปี 2560 และ 10.9% ณ เดือนมิถุนายน 2561 จากเดิมที่ระดับ 9.2% ในปี 2559 ในกรณีที่ไม่มีการเพิ่มทุน เกณฑ์การกำกับดูแลของ ธปท. จะกลายเป็นข้อจำกัดในการขยายธุรกิจตามแผนของ บตท. ทั้งนี้ กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่เพียงรายเดียวของ บตท. จะต้องตัดสินใจว่า บตท. จะต้องเพิ่มทุนหรือไม่และเมื่อไหร่

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

      แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable'หรือ 'คงที่'สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าความสัมพันธ์ระหว่าง บตท. กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและการเงินจากรัฐบาลจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และยังคาดว่าสถานะทางการเงินของ บตท. จะยังมีความมั่นคง

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของ บตท. สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้หาก บตท. มีผลประกอบการทางการเงินและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระดับเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับลดลงหาก บตท. มีสถานะทางการเงินที่ถดถอยลงอย่างมาก โดยที่ทริสเรทติ้งจะพิจารณาปรับเปลี่ยนอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอีกครั้งหากความสัมพันธ์ที่ บตท. มีกับรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- การจัดอันดับเครดิตบริษัทให้สินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร, 7 พฤษภาคม 2561

- Rating Methodology for Government-Related Entities, 6 มิถุนายน 2560

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)

อันดับเครดิตองค์กร:             AA-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

SMCT19OA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562           AA-

SMCT20NA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563         AA-

SMCT216A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,250 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564         AA-

SMCT21OA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564           AA-

SMCT236A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 750 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566            AA-

SMCT238A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566            AA-

SMCT23OA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566           AA-

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

          ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90