news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 9ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร 'บล.เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์' ที่ 'BBB-'แนวโน้ม 'Stable'

      ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ของ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'BBB-' ด้วยแนวโน้ม 'Stable' หรือ 'คงที่' อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่ดีขึ้นและความพยายามในการเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัท การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงผลกำไรที่ดีขึ้น ตลอดจนคุณภาพลูกหนี้ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงภาระหนี้ที่ต่ำ และสภาพคล่องที่เพียงพอของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดและความสามารถในการทำกำไรที่จำกัดของบริษัทอันเนื่องมาจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงด้วยเช่นกัน

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ดีขึ้นและธุรกิจที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

       ทริสเรทติ้ง คาดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยของบริษัทจะทรงตัวอยู่ที่ระดับในปัจจุบันในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ยอดเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยรวมของบริษัทค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนมาอยู่ที่ 3,565 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่ระดับ 5.3% ณ เดือนสิงหาคม 2561 จาก 2,320 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด 4.3% ณ เดือนธันวาคม 2558 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทยังคงพึ่งพาบริษัทหลักทรัพย์ในการส่งต่อธุรกิจบางส่วนมาให้ก็มีแนวโน้มสูงที่จะจำกัดการเติบโตของบริษัทและเป็นข้อจำกัดทางเครดิตของบริษัทอีกด้วย

       บริษัทได้เริ่มให้บริการสินเชื่อสำหรับบริษัทหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างความหลากหลายทางธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจเดิมคือสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อย (Retail Margin Loan) บริการดังกล่าวประกอบด้วย สินเชื่อแก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการทำธุรกรรมเครดิตบาลานซ์กับลูกค้า (Loans to Brokers for Margin Transaction -- LBMT) สินเชื่อเพื่อธุรกรรมการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (Securities Repurchase Loan) และการให้สินเชื่อสนับสนุนการทำธุรกรรม (Block Trade Financing) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลักของบริษัทในการเป็นผู้เพิ่มสภาพคล่องให้แก่หน่วยงานที่ซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ยอดคงค้างของสินเชื่อสำหรับบริษัทหลักทรัพย์นี้ยังมีจำนวนไม่มากนัก

 

ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น

      ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 74 ล้านบาทในปี 2560 จาก 57 ล้านบาทในปี 2558 จากต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงและการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ดี การเพิ่มทุนในปี 2557 ผนวกกับความพยายามในการบริหารต้นทุนทางการเงินของผู้บริหารทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ 2.5% ในช่วงเก้าเดือนแรก ของปี 2561 จาก 4.5% ในปี 2558 อีกทั้งอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวมของบริษัทก็ยังปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 36.0% ในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561 จาก 50.4% ในปี 2558 จากผลของรายได้ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลงอีกเช่นกัน ดังนั้น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยของบริษัทจึงปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 2.2% ในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561 จาก 2.0% ในปี 2558 ในขณะที่บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% ในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561

 

คุณภาพลูกหนี้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

        ทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทจะสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ได้โดยมีความเข้มงวดในการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการบังคับขาย (Forced Sell) รวมทั้งคงเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและหลักประกันที่เข้มงวดต่อไป จากการที่บริษัทมีการพัฒนาระบบควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนมาอยู่ที่ระดับ 6.9% ในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561 จาก 13.1% ในปี 2558 ซึ่งแสดงถึงคุณภาพลูกหนี้ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เพียงพอโดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ระดับ 101% ณ เดือนกันยายน 2561

 

ภาระหนี้ที่ต่ำและสภาพคล่องที่เพียงพอ

       บริษัทมีภาระหนี้ในระดับต่ำถึงแม้ว่าเงินกู้ยืมของบริษัทจะเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับการเติบโตของยอดสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ก็ตาม บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.5 เท่า ณ เดือนกันยายน 2561 และมีฐานทุนที่เพียงพอที่ 1,727 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นแหล่งเงินทุนหลักของบริษัทยังคงเป็นข้อจำกัดทางเครดิตเนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งจากการกู้ยืมใหม่เพื่อการชำระหนี้หรือรีไฟแนนซ์และความเสี่ยงทางด้านตลาดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

        บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งประกอบไปด้วยเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 4.0% ณ เดือนกันยายน 2561 อีกทั้งบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง โดยจำนวนวงเงินกู้ยืมรวมนั้นเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและรองรับสถานการณ์การขาดสภาพคล่องของบริษัทได้เป็นอย่างดี

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้

      แหล่งรายได้หลักของบริษัทพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยค่อนข้างมาก ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวนั้นคิดเป็นสัดส่วนถึง 91.8% ของรายได้รวมของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทจึงผันผวนง่ายเนื่องจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะผกผันไปตามสภาพของตลาดหลักทรัพย์ แม้บริษัทได้พยายามขยายธุรกิจและเริ่มให้บริการสินเชื่อสำหรับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อสร้างฐานลูกค้ากลุ่มสถาบัน แต่รายได้จากธุรกิจดังกล่าวก็ยังคงแปรผันไปตามธรรมชาติของธุรกิจหลักทรัพย์และยังคงไม่ได้สร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อสำหรับบริษัทหลักทรัพย์คิดเป็นสัดส่วน 5.3% ของรายได้รวมของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ในขณะที่รายได้ค่าจากธรรมเนียมของบริษัทซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ที่มีความมั่นคงมากกว่าก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำและคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% ของรายได้รวมของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่'สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสามารถดำรงผลประกอบการทางการเงิน ตลอดจนส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งฐานเงินทุนและสภาพคล่องในระดับปัจจุบันเอาไว้ได้ นอกจากนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้และรักษามาตรฐานในการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทมีสถานะทางธุรกิจ ตลอดจนความสามารถในการกำไร และสถานะด้านเงินทุนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงหากบริษัทมีสถานะทางธุรกิจและ/หรือสถานะทางการเงินที่เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเกิดจากคุณภาพลูกหนี้ที่อ่อนแอลง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- การจัดอันดับเครดิตบริษัทให้สินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร, 7 พฤษภาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)

อันดับเครดิตองค์กร:             BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

         ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90