news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) โดยให้ พณ. รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

สาระสำคัญของเรื่อง

      พณ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ซึ่งถือเป็นการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง ซึ่งต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด โดย พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มีความจำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลรูปภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคลในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ลดความผิดพลาดของข้อมูลและขั้นตอนการทำงาน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว

                    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มกราคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90