news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

1aaCoin Asset

infographic คำแนะนำำหรับผู้น-ก.ล.ต. เปิดเผยกระทรวงการคลังปฏิเสธการให้ใบอนุญาตบริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด

    ก.ล.ต. เปิดเผยกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset)

    ตามที่ได้มีผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จำนวน 7 ราย* และก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 4 ราย และปฏิเสธคำขออนุญาตจำนวน 2 รายไปแล้วนั้น

     ในวันที่ 14 มกราคม 2562 กระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาปฏิเสธคำขออนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ของ บริษัท คอยน์ แอสเซท จำกัด (Coin Asset) เว็บไซต์ coinasset.co.th เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ โดยกรรมการของบริษัทที่รับผิดชอบระบบสำคัญได้ลาออก 3 รายจากทั้งหมด 4 ราย เป็นเหตุให้ระบบงานสำคัญของบริษัทยังไม่มีความพร้อมตามมาตรฐานที่ ก.ล.ต. ยอมรับ อาทิ ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า หรือระบบการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

     ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท Coin Asset มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บทเฉพาะกาล ผลการพิจารณานี้จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องยุติการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เวลาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเพื่อการโอนทรัพย์สินของตนเองคืนหรือโอนไปยังผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่นตามความประสงค์ของลูกค้า กระทรวงการคลังจึงอนุญาตให้บริษัทดังกล่าว ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562

     หากบริษัทยังมีทรัพย์สินของลูกค้าที่รับฝากไว้ ขอความร่วมมือให้บริษัทดำเนินการโอนหรือส่งคืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าหรือตามคำสั่งลูกค้า และขอให้แจ้งผลการดำเนินงานให้ ก.ล.ต. ทราบด้วย โดย ก.ล.ต. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การปฏิเสธคำขอใบอนุญาตดังกล่าว ไม่ได้ตัดสิทธิในการยื่นขอใบอนุญาตได้อีกในอนาคตเมื่อบริษัทมีความพร้อม

      ทั้งนี้ ผู้สนใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ลงทุนหรือประชาชนที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset หรือติดต่อ Help Center ของ ก.ล.ต. โทร. 1207 ได้

      *ผู้ประกอบการทั้ง 7 ราย ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้บทเฉพาะกาลของ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90