news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

MFCประภา ปรณโชตMFC ขายกองทุนใหม่อายุ 2 ปี ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562

     นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ MSI1AI เสนอขายครั้งเดียววันที่ 21-25 มกราคม 2562 โดยมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI1AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.55 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

      กองทุนเปิด MSI1AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Investment grade) เงินฝาก และหรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bond)

    ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSI1AI จะลงทุน ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ โดยมีสัดส่วนการลงทุนบริษัทละ 19% ดังนี้ หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.65%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.69%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.00%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.57%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 2.80%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.53%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.50%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.48%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.48%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.47%ต่อปี และลงทุนสัดส่วน 5% ในหุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.30%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.12%ต่อปี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

    ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 2.86% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.31% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.55% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

     กองทุนเปิด MSI1AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 2 ปี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

      สำหรับ ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-906-435-7 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25

 

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSIAI จะลงทุนดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก                               อันดับความน่าเชื่อถือ ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ สัดส่วน             ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ

(ต่อปี)                                  การลงทุน โดยประมาณ (ต่อปี)

หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด TRIS : BBB+     3.65%                                   19.00%             0.69%

หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   TRIS : BBB+     3.00%                                   19.00%             0.57%

หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)         TRIS : BBB+     2.80%                                   19.00%             0.53%

หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)             TRIS : A-       2.50%                                   19.00%             0.48%

หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)           TRIS : A-       2.48%                                   19.00%             0.47%

หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                 TRIS : A-       2.30%                                   5.00%             0.12%

ประมาณการผลตอบแทน                                                                                                         2.86%

ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน                                                                                                 0.31%

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย                                                                                            2.55%

      - ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน