news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

TISCO Saharatบลจ.ทิสโก้เคาะจ่ายปันผลกองทุน ESG นำดอกผลดูแลสังคมตามเจตนารมณ์ตั้งกองทุน

      บลจ.ทิสโก้ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม Class A หน่วยละ 1 บาทในวันที่ 29 ม.ค. นี้ มอบให้ผู้ถือหน่วยนำดอกผลจากการลงทุนในหุ้นโดดเด่นเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

    นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (Class A) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)สำหรับรอบผลการดำเนินงานในรอบบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561 ในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 29 มกราคม 2562 ถือเป็นการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งแรกนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานและบริษัทในประเทศไทยจะนำเงินปันผลที่ได้ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมและโครงการของตนเอง

    “ตั้งแต่ปี 2558 ทิสโก้และองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 6 องค์กรมีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม โดยความร่วมมือกับสถาบันไทยพัฒน์ ในการเฟ้นหาและลงทุนในหุ้นน้ำดีที่มีความโดดเด่นเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทที่มี ESG มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป ขณะเดียวกันการลงทุนในหุ้นเหล่านี้มักให้ผลตอบแทนจากราคาหุ้นและอัตราการปันผลที่น่าสนใจ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูแลสังคมอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (Class A) จึงมีนโยบายจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนนำไปใช้ในโครงการดูแลสังคมด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”นายสาห์รัชกล่าว  

    นอกจากนี้ บลจ.ทิสโก้เองก็ได้มีการดำเนินการทางด้านสังคมเช่นเดียวกัน โดยการบริจาค 40% ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (Class A) และ 50% ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (Class D) ให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยล่าสุดสำหรับรอบปี 2561 บลจ.ทิสโก้ได้บริจาครายได้จากค่าธรรมเนียมทั้งสองกองทุนรวมกันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,902,673.79 ให้กับสถาบันและองค์กรการกุศลเพื่อทำประโยชน์ให้สังคมต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์การลงทุนจาก บลจ.ทิสโก้ที่มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

       ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิใช่สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90