news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC copyก.ล.ต.สั่งพัก'ณัฐกัลยกรณ์ ถนิมลักษณ์' ผู้แนะนำการลงทุนกรณีรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

      ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รายนางสาวณัฐกัลยกรณ์ ถนิมลักษณ์ ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน ฐานรับมอบหมาย จากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

      ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณัฐกัลยกรณ์ ถนิมลักษณ์ ขณะสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บล. เอเชีย เวลท์) ได้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ก่อน แล้วจึงแจ้งให้ทราบในภายหลัง ซึ่งลูกค้าไม่เคยทักท้วงและชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์มาโดยตลอด โดยเป็นการซื้อขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวม 90 บริษัท คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมประมาณ 130 ล้านบาท

      การกระทำของนางสาวณัฐกัลยกรณ์ข้างต้น เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ซึ่งถือว่าผู้แนะนำไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน แต่เนื่องจาก บล. เอเชีย เวลท์ ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวณัฐกัลยกรณ์ไปแล้วเป็นเวลา 6 เดือน จึงถือว่านางสาวณัฐกัลยกรณ์ได้รับการลงโทษตามคำสั่งของ ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว

    ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังและไม่ยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน หากผู้ลงทุนทราบว่า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนถูกนำไปใช้ ควรแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ทราบโดยทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีการลงโทษผู้กระทำผิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนในหลายกรณี ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนต้องการให้บุคคลอื่นสั่งซื้อขายแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประจำ

      *ข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน

       พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ชื่อภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐกัลยกรณ์ ถนิมลักษณ์ -- MISS NUTKUNLAYAKORN TANIMLUCK

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90