news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

SEC ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไม่ครบถ้วน

     ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนายสมชาย สมอุปฮาด ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน ฐานให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

     ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 นายสมชาย สมอุปฮาด ขณะสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. อาร์เอชบี) ได้แนะนำให้ลูกค้าซื้อหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งโดยอ้างว่ากำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้ว และอยู่ระหว่างถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว รวมถึงไม่ได้ให้เอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจลงทุน โดยลูกค้าหลงเชื่อและตกลงซื้อหุ้นเป็นเงิน 5 ล้านบาท ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

      การกระทำของนายสมชายข้างต้น เป็นการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 เดือน แต่เนื่องจาก บล. อาร์เอชบีได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายสมชายไปแล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงถือว่านายสมชายได้รับการลงโทษตามคำสั่งของ ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว

      ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังการชักชวนในลักษณะดังกล่าว โดยให้ตรวจสอบความมีอยู่จริงของหุ้นที่นำมาชักชวนหรือตรวจว่ามีการยื่นขออนุญาตเสนอขายกับ ก.ล.ต. หรือไม่ โดยอาจสอบถามจากบริษัทหลักทรัพย์ในสังกัดของผู้แนะนำการลงทุนโดยตรง หรือสอบถามจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ก่อนตัดสินใจลงทุน

     *ข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ชื่อภาษาอังกฤษ

      นายสมชาย สมอุปฮาด -- Mr. SOMCHAI SOM-UPPAHAT

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90