news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต. ชี้แจงผู้ลงทุน EARTH ที่มาร้องเรียน

        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) ประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ ก.ล.ต. และขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว

       ก.ล.ต. ได้ชี้แจงกับผู้แทนกลุ่มที่เดินทางมาให้ทราบถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนที่รัดกุม เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนแล้ว ซึ่งปัจจุบันการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร EARTH อยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

       ทั้งนี้ ก.ล.ต. รับทราบความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของ EARTH และอยู่ระหว่างการเร่งรัดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลความมีอยู่จริง และสิทธิตามกฎหมายในเหมืองถ่านหิน 2 แห่งเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลการทบทวนราคายุติธรรมของสิทธิในเหมืองดังกล่าว เพื่อให้นักลงทุนได้มีข้อมูลครบถ้วน