news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV11ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 เพิ่มเติม

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 เพิ่มเติม จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรอบวงเงิน 3,136,.735 ล้านบาท เป็น 3,211.048 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 74.313 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ปี 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเร่งรัดการโอนเงินให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว ตามความเห็นสำนักงบประมาณ

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 มกราคม 2562

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90