news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copyการกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

 

         คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ในกรอบวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้ สพพ. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการออกพันธบัตรต่อไป

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 มกราคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90