news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOVPolicyการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

         1. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และขยายระยะเวลาการดำเนินการขอหนังสือคนประจำเรือ จัดทำทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

         2. ขยายระยะเวลาเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจำเรือ ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

         3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ มอบอำนาจในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non - Immigrant) รหัส L – A ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการดำเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

 

สาระสำคัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

         1. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ถือหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุ และเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อรับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และรับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

         2. ในการดำเนินการเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อทำงานในกิจการประมงทะเล ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวมาขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพียงจำนวน 1,813 คน ไม่เพียงพอต่อความต้องการแรงงานของนายจ้างที่ประกอบกิจการประมงทะเลอีกไม่ต่ำกว่า 23,000 คน

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 มกราคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90