news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8การเสนอเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) เสนอ ดังนี้

         1. เห็นชอบต่อเอกสารจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

         (1) แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ระยะที่ 2

         (2) ค่านิยมหลักของอาเซียนในการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

         (3) กรอบความร่วมมือว่าด้วยการร่วมผลิตสื่อโสตทัศน์อาเซียน และ

         (4) การทบทวนคุณลักษณะเทคนิคของเครื่องรับ (ถอดรหัส) สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล DVB – T2 (IRD)

         2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารตามข้อ 1 ในการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 22 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อแจ้งยืนยันความเห็นชอบของไทยต่อสิงคโปร์ในฐานะประธานคณะมนตรีประสานงานอาเซียนอย่างเป็นทางการต่อไป

         ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของเอกสารทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง (กต. แจ้งว่ามีการรับรองแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ระยะที่ 2 แล้ว ในที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์)

         สาระสำคัญของเอกสารจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 14 จำนวน 4 ฉบับ สรุปได้ ดังนี้

         1. แผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน ระยะที่ 2 เป็นกรอบและแนวทางเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก (ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน สตรีและเยาวชน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนสังคม ผู้นำทางความคิด สื่อ และกลุ่มผู้รับสารในต่างประเทศ) ในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนในการพัฒนาและวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาแผน กลยุทธ์การสื่อสารและการดำเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ให้บรรลุผลสำเร็จ คือ “อาเซียน:ประชาคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน”

         2. ค่านิยมหลักของอาเซียนในการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เป็นแนวทางให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและให้ความรู้แก่ประชาชนในอาเซียน เพื่อให้สามารถใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและความรับผิดชอบ

         3. กรอบความร่วมมือว่าด้วยการร่วมผลิตสื่อโสตทัศน์อาเซียน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกในการร่วมผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์ของอาเซียนสู่สายตาพลเมืองอาเซียนและประชาคมโลก

         4. การทบทวนคุณลักษณะเทคนิคของเครื่องรับ (ถอดรหัส) สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล DVB-T2 (IRD) ได้กำหนดคุณลักษณะเทคนิคของเครื่องรับ (ถอดรหัส) สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล DVB – T2 (IRD) ที่สามารถนำมาใช้งานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถรับชมช่องรายการ Free – to – air (FTA) บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้ ผ่านการรับสัญญาณภาคพื้นดิน รวมถึงเพื่อเตรียมการให้รัฐบาลสามารถส่งข่าวสาร ข้อมูล ไปยังพลเมืองของอาเซียนได้ทุกที่ทุกเวลา

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 มกราคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90