news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังนี้

         1. อนุมัติให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566

         2. เห็นชอบให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการขอเสียงและแลกเสียง สนับสนุนกับรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และการไขว้เสียงกับอนุสัญญาอื่น ๆ

         3. เห็นชอบให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานในการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (National Focal Point) และ กต. เพื่อใช้ในกิจกรรมการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กำหนดการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกจะจัดขึ้นในการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 22 วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทยต้องดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป)

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ทำหน้าที่พิจารณาในการจัดสรรความช่วยเหลือทางการเงินตามคำขอจากรัฐภาคี เพื่อดูแลแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญระดับโลกและพิจารณาคุณสมบัติและคำขอรับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก รวมทั้งถอดถอนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่อยู่ในภาวะอันตราย (World Heritage in danger) จากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการมรดกโลกประกอบด้วยรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองโลก จำนวน 21 ประเทศ จากรัฐภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาฯ จำนวน 193 ประเทศ ใน 5 ภูมิภาค

(1) ยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ

(2) ยุโรปตะวันออก

(3) ลาตินอเมริกาและคาริเบียน

(4) เอเชียและแปซิฟิก

(5) แบ่งเป็น

5.1) แอฟริกา (Africa States) และ

5.2) อาหรับ (Arab States) ที่ผ่านมาราชอาณาจักรไทยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลก จำนวน 3 สมัย คือ พ.ศ. 2532 – 2538 พ.ศ. 2540 – 2546 และพ.ศ. 2552 – 2556

         การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของราชอาณาจักรไทยในเวทีโลก และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 มกราคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90