news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขตามมติที่ประชุมซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

      ทั้งนี้ ในการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นั้น พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้ยุบเลิกเมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 ให้ขยายระยะการดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ออกไปอีก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี (ครบระยะเวลายุบเลิกในวันที่ 7 มิถุนายน 2562) การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการในครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 2 โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 (ครบกำหนดในวันที่ 7 มิถุนายน 2565) รวมระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 11 ปี

        นอกจากนี้ ได้ขอแก้ไขการกำหนดอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จากเดิม มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เป็น ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งกำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะครบวาระที่ได้รับแต่งตั้ง เนื่องจากสถาบันฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินงานตามภารกิจที่อยู่ในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของสถาบันฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินของประเทศต่อไป และเพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ต่อไปได้

 

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

            1. แก้ไขการกำหนดอายุขั้นสูงของประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิม มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เป็น ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

            2. แก้ไขระยะเวลาการยุบเลิก บจธ. จากเดิม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ (ใช้บังคับวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ครบกำหนด 8 ปีวันที่ 7 มิถุนายน 2562) เป็น “พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562”

            3. กำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ บจธ. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะครบวาระที่ได้รับแต่งตั้ง

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90