news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

 

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

1. สำนักงานเลขานุการกรม

2. กองกฎหมาย

3. กองการเงินการคลังภาครัฐ

4. กองการเจ้าหน้าที่

5. กองการพัสดุภาครัฐ

6. กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

7. กองคดี

8. กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

9. กองตรวจสอบภาครัฐ

10. กองบัญชีภาครัฐ

11. กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

12. กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ

13. กองแผนงาน

14. กองระบบการคลังภาครัฐ

15. กองละเมิดและแพ่ง

16. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล

17. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

18. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ

19.-27. สำนักงานคลังเขต 1-9 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานคลังจังหวัด

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

1. สำนักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)

2. กองกฎหมาย (คงเดิม)

3. กองการเงินการคลังภาครัฐ (คงเดิม)

4. กองการพัสดุภาครัฐ (คงเดิม)

5. กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ (คงเดิม)

6. กองคดี (คงเดิม)

7. กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เพิ่มเติม)

8. กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (คงเดิม)

9. กองตรวจสอบภาครัฐ (คงเดิม)

10. กองบริหารการเบิกเงินจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ (คงเดิม)

11. กองบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ (คงเดิม)

12. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อจาก กองการเจ้าหน้าที่)

13. กองบัญชีภาครัฐ (คงเดิม)

14. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อจากกองแผนงาน)

15. กองระบบการคลังภาครัฐ (คงเดิม)

16. กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (เพิ่มเติม)

17. กองละเมิดทางแพ่ง (คงเดิม)

18. กองสวัสดิการรักษาพยาบาล (คงเดิม)

19. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)

20. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (คงเดิม)

21.-29. สำนักงานคลังเขต 1 – 9 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (คงเดิม)

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90