news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ขอเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

           

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

กษ. รายงานว่า

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ) พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวในมิติต่าง ๆ แล้วเห็นว่า มิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว มิติด้านประโยชน์ใช้สอย ปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์

ซึ่งนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ก็ยังสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงเพื่อสะท้อนความเป็นไทยได้ และมิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปลากัดไทย(ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens) นั้น เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านชื่อ ‘Siamese Fighting Fish’ หรือ ‘Siamese Betta’จึงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทยนั้น มีต้นกำเนิดมาจากไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ จึงเห็นควรให้ใช้เหตุผลนี้ประกาศให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของต่อไป

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90