news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copyโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบแผนงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง (ควนกุน) (ฉบับปรับปรุง) วงเงินลงทุน โครงการ 29.579 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย) วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลน และปะการังของประเทศ) และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ ในส่วนของการปลูกป่าทดแทน ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามนัยระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด

            3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ดำเนินการตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

สาระสำคัญของเรื่อง

1. เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (7 เมษายน 2558) เห็นชอบการดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง (ควนกุน) วงเงิน 49 ล้านบาท (ใช้เงินอุดหนุน ร้อยละ 100) ซึ่งตามแผนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวจะมีการก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพื่อจ่ายน้ำให้บริการชุมชนเทศบาลตำบลควนกุนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว แต่เนื่องจากในปี 2559 เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในบริเวณพื้นที่ที่โครงการดังกล่าวจะให้บริการน้ำประปาต่อประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน

โดยเปลี่ยนเป็นดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ แบบ Mobile ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ขึ้นมาแทนเพื่อแก้ปัญหาปัญหาดังกล่าวก่อน โดยเป็นการใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคในการดำเนินงานเองทั้งหมด ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็นว่าระบบผลิตน้ำแบบ Mobile ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้เพียงพอ จึงไม่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแผนงานเดิมแล้ว ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคจึงปรับปรุงรายละเอียดแผนงานของโครงการดังกล่าวใหม่ โดยสรุป ดังนี้

            1. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำประปาให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

            2. ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 2 ปี

            3. ความพร้อมด้านที่ดิน กำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินเดิม

            4. ผลตอบแทนทางการเงิน

            - กรณีค่าน้ำคงที่ โดยไม่มีการปรับค่าน้ำตลอดอายุโครงการ 25 ปี จะมีผลตอบแทน ตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 2.658 ล้านบาท

            - กรณีได้ปรับอัตราค่าน้ำ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยปรับทุก ๆ 3 ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 18.210 ล้านบาท

5. ความเสี่ยงโครงการ

            - การประปาส่วนภูมิภาคได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในกรณีมีแนวโน้มวิกฤติน้ำจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ รวมทั้งมีการประสานงานกับผู้นำชุมชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถึงแผนงานข้างต้นแล้ว

            - ไม่เข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ในช่วงการก่อสร้างจะมีการวางท่อจ่ายน้ำตามแนวเขตทางถนน และอาจมีการวางท่อในเขตที่ชุมชนหนาแน่น ซึ่งอาจมีผลกระทบในเรื่องฝุ่นละอองจากการจราจร และการขุดดิน การประปาส่วนภูมิภาคได้มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง โดยประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90