news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบดังนี้

            1. อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้

            1.1 อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภุมิภาค (กฟภ.) ยกเลิกการดำเนินโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2540

            1.2 อนุมัติให้ กฟภ. ดำเนินโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) วงเงินลงทุน 221 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 165 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จำนวน 56 ล้านบาท

            1.3 เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน 165 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

            1.4 ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรับมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 (เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ)เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) ของ กฟภ.

            1.5 ผ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เกี่ยวกับการห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณี เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) ของ กฟภ.โดยในส่วนของการกู้เงินให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

            2. ให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมกรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 ต่อไปด้วย

            3. ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) สำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคในคราวต่อ ๆ ไป อย่างเคร่งครัดด้วย

 

สาระสำคัญของเรื่อง

มท. รายงานว่า

1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 ตุลาคม 2540) เห็นชอบให้ กฟภ. ดำเนินโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) นั้น กฟภ. ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อกรมอุทยานอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งผลการพิจารณาว่า การปักเสาพาดสายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ป่าชายเลนอาจส่งผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนในบริเวณนั้นและยังเป็นการทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของป่าชายเลนสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบต่อคุณค่าความเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนในอนาคต อีกทั้งอาจจะเป็นประเด็นปัญหาในการเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติได้ ดังนั้น จึงขอให้ กฟภ. พิจารณาทบทวนการศึกษารูปแบบโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา)

2. กฟภ. ได้ทำการศึกษารูปแบบการจัดทำโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการฯ จากเดิม ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยรูปแบบสายเคเบิลอากาศพันเกลียวร่วมกับสายเคเบิลใต้น้ำ วงเงินลงทุน 24.77 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยรูปแบบสายเคเบิลใต้น้ำตลอดทั้งแนวการวางสาย วงเงินลงทุน 221 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จังหวัดพังงา) (ใหม่) โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อบริการไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องในพื้นที่เกาะ

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะและสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อรับบาล กล่าวคือ มีความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้ง แม้อยู่บนเกาะกลางทะเลที่ห่างไกล

2.2 เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ : ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะปันหยี จังหวัดพังงา

2.3 ปริมาณงาน

 

รายการ / ปริมาณงาน

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33 กิโลโวลต์ / จำนวน 1 วงจร ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร

2. ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย ขนาด 250 เควีเอ / 2 ชุด

3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนเกาะ / จำนวน 1 วงจร ระยะทาง 3.86 กิโลเมตร

4. อุปกรณ์ป้องกัน / 2 ชุด

 

รายการ / ปริมาณงาน

1. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 33 กิโลโวลต์ / จำนวน 1 วงจร ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร

2. ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย ขนาด 250 เควีเอ / 2 ชุด

3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนเกาะ / จำนวน 1 วงจร ระยะทาง 3.86 กิโลเมตร

4. อุปกรณ์ป้องกัน / 2 ชุด

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90