news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8การดำเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอให้ บจธ. นำเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 400,427,037 บาท เพื่อดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. ซึ่งคณะกรรมการ บจธ. ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

 

ชื่อโครงการ / วงเงิน (บาท)

โครงการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) / 278,039,036

1. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร / 233,253,535

2. โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน / 44,785,501

โครงการใหม่ / 122,388,001

3. โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน / 86,032,687

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ / 36,355,314

รวม / 400,427,037

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90