news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

       เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่ารัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ ทั้งนี้ หากก่อนการลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับการลงนามดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ

     สาระสำคัญของร่างบันทึกความร่วมมือฯ ทั้งสามฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำ ดังนี้

     1. การเชื่อมต่อโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟระหว่างจีน-ลาว จะเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านระบบรางในภูมิภาค

    2. ทางรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (standard gauge) ของโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ จะใช้มาตรฐานทางเทคนิครถไฟของจีน โดยจะมีการสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่ทางด้านท้ายน้ำของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์) และจะมีทางรถไฟทั้งขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร

    3. พิธีการศุลกากรและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณชายแดนจะตั้งอยู่ทั้งในบริเวณชายแดนของฝั่งไทยและฝั่งลาว โดยจะมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรบริเวณชายแดน

    4. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีนและโครงการรถไฟจีน-ลาว ไม่ตรงกัน จึงมีการแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ

     4.1 ระยะที่ 1 จะพิจารณาให้มีการจัดตั้งสถานีท่าและสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว เพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว มายังโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตรที่มีอยู่ของประเทศไทย

      4.2 ระยะที่ 2 โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไท-จีน ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะเชื่อต่อกับสถานีดังกล่าวตาม 4.1 เพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีน – ลาว และโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน

      5. ไทยและลาวจะดำเนินการตามกระบวนการภายในเพื่อขอความเห็นชอบในการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ ของแต่ละฝ่ายโดยเร็ว และจะพยายามให้การก่อสร้างโครงการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ แล้วเสร็จในช่วงเวลาเดียวกับโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย โดยฝ่ายจีนจะเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการเชื่อมต่อฯ ในงานที่เกี่ยวข้องตามที่ไทยและลาวเห็นชอบและเป็นไปตามขั้นตอนภายในของประเทศตน

      6. อาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมประสานงานสามฝ่ายเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการเชื่อต่อฯ

      7 โครงการเชื่อมต่อฯ จะไม่กระทบสิทธิของประเทศไทยและ สปป.ลาว เกี่ยวกับเขตแดนของทั้งสองประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ

      ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 -27 เมษายน 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และในระหว่างการประชุมดังกล่าวจะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์ โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสามฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1