news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KAssetสรเดชบลจ.กสิกรไทย ปลุกกระแสเปลี่ยนโลกอย่างยั่งยืนด้วยการลงทุน ส่งกองทุนใหม่ K-CHANGE เน้นลงทุนหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก

    บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนใหม่ 'กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE)' ชูธีมการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เปิดเสนอขายครั้งแรก 30 เม.ย. – 14 พ.ค. 62

      นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและช่วยให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความครอบคลุมทางสังคมและโอกาสทางการศึกษา ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต และด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยกองทุนเปิดเสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562

    นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับปัญหาสังคมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความยากจน และการศึกษา ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : UN SDGs) อีกทั้งพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบว่าธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานได้สูงและยั่งยืนกว่าธุรกิจที่ไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและไม่รับผิดชอบต่อสังคม

      "กองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) เน้นการลงทุนเชิงรุกในหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั่วโลกจำนวน 25-50 บริษัท และถือครองหุ้นในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index (ACWI) ซึ่งที่ผ่านมา กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสูงถึง 58.6% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2560 ขณะที่ดัชนี MSCI ACWI ทำได้เพียง 14% (ที่มา Baillie Gifford ณ วันที่ 28 ก.พ. 62) นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนติดอันดับ Quartile ที่ 1 อย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นโลกอื่นๆในกลุ่ม (ที่มา Morningstar ณ วันที่ 28 ก.พ. 62) โดยผู้จัดการกองทุนหลัก (Baillie Gifford) เป็นบริษัทจัดการการลงทุนของสก็อตแลนด์ที่มากด้วยประสบการณ์ มีทีมนักวิเคราะห์กว่า 100 คน ทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่น่าสนใจกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก" นายสุรเดชกล่าว

     นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน K-CHANGE เหมาะกับผู้ลงทุนที่เห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในบริษัทที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต้องการเพิ่มการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนดีในระยะยาวให้กับพอร์ตการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่ามูลค่าที่ลงทุนเริ่มแรกได้

       สำหรับ ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน K-CHANGE สามารถเริ่มลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอป K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

     ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1