news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1.AAA AEXIM BANK CLMV

EXIM BANK พัฒนาบริการสนับสนุน SMEs ส่งออกไป CLMV ขับเคลื่อนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและการเติบโตของภาคส่งออกไทย

    นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยปี 2562 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้อาจจะชะลอลงจากปีก่อนซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 6.7% ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนราคาน้ำมันและค่าเงินบาทยังผันผวนสูง แต่โอกาสในการส่งออกของไทยไปยังตลาดประเทศเกิดใหม่ รวมทั้ง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ยังมีอยู่มาก EXIM BANK จึงได้พัฒนาบริการสินเชื่อระยะสั้นครบวงจรสำหรับใช้หมุนเวียนช่วงก่อนและหลังการส่งออก รวมถึงการนำเข้า พร้อมบริการประกันการส่งออกสำหรับ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายการส่งออก

     โดยให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกไปยัง CLMV ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จำนวนประชากรและแรงงานในวัยทำงานที่มีอยู่มาก และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร โดยภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกค่อนข้างน้อย ขณะที่ผู้ประกอบการไทยที่ค้าขายใน CLMV มีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งชาติอื่นด้านทำเลที่ตั้งของไทย ความคล้ายคลึงของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม และความนิยมในสินค้าไทย ทำให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยัง CLMV เติบโต 16.6% ในปี 2561 โดยสินค้าไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวดีได้แก่ 1) สินค้าทุน อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลการเกษตร 2) วัตถุดิบ อาทิ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และวัสดุก่อสร้าง 3) สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ เครื่องดื่ม ผลไม้สด อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องสำอาง และเครื่องประดับ

      กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า จากการพบปะหารือกับภาครัฐและเอกชนไทยที่สนใจขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาด CLMV ปัญหาและอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการไทย ได้แก่ การขาดเงินทุน การขาดข้อมูลความรู้และทักษะ อาทิ ความรู้ด้านกฎระเบียบและวิธีการส่งออก รวมทั้งทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และการขาดคู่ค้า EXIM BANK จึงได้พัฒนาบริการเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดให้มีบริการเงินทุนหมุนเวียน พร้อมประกันการส่งออกในรูปแบบที่ไม่ยุ่งยากสำหรับ SMEs ที่ต้องการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง CLMV ขณะเดียวกัน EXIM BANK จัดอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยให้พร้อมเริ่มต้นหรือขยายการส่งออกได้ รวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ส่งออก SMEs ของไทยกับคู่ค้าประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มต้นจากเมียนมาในเดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ EXIM BANK ที่มีเป้าหมายเชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

      บริการใหม่ของ EXIM BANK ด้านเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นส่งออกไปยัง CLMV ได้แก่ 'สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV (EXIM CLMV SMEs Credit)'เป็นสินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย Prime Rate -1.75% ต่อปี หรือ 4.50% ต่อปี (จากอัตรา Prime Rate ปัจจุบัน 6.25% ต่อปี) และลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ต่อปีสำหรับลูกค้าประกันการส่งออกของ EXIM BANK ซึ่งจะได้รับทั้งเงินทุนหมุนเวียนและความคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ รวมถึงวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contract) สูงสุดเท่ากับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบุคคลค้ำประกันได้ ระยะเวลาอนุมัติตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563

      EXIM BANK ได้พัฒนาบริการ 'ประกันส่งออก SMEs Easy'เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผนจะส่งออกหรือกำลังจะส่งออกในมูลค่าไม่สูงนักแต่ละครั้ง หรือกำลังจะไปเจรจาการค้าที่งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และต้องการความคุ้มครองความเสี่ยงจากการทำการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศ บริการนี้ให้ความคุ้มครองกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV ด้วย จุดเด่นบริการคือ สมัครง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถเลือกรูปแบบวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสมกับมูลค่าส่งออกได้ วงเงินรับประกันสูงถึง 2 ล้านบาท โดยคุ้มครอง 85% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

      สำหรับ ผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 EXIM BANK มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง 106,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,653 ล้านบาท หรือ 18.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการค้า 35,394 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อการลงทุน 70,948 ล้านบาท ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) 46,735 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นปริมาณธุรกิจของ SMEs เท่ากับ 25,834 ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 มีเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ SMEs เท่ากับ 40,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,529 ล้านบาท หรือ 12.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในไตรมาสแรกปี 2562 EXIM BANK มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 อยู่ที่ 4.26% โดยมี NPLs จำนวน 4,534 ล้านบาทและเงินสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 9,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,285 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นสำรองหนี้พึงกันตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 5,293 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินสำรองที่กันไว้แล้วต่อสำรองหนี้พึงกัน 181.97% ทำให้ EXIM BANK ยังคงดำรงฐานะการเงินที่มั่นคง

    สำหรับ การให้บริการประกันการส่งออก EXIM BANK มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศ และช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ทั้งในตลาดการค้าเดิมและตลาดใหม่ ในไตรมาส 1 ปี 2562 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนเท่ากับ 25,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,670 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเป็นปริมาณธุรกิจของ SMEs จำนวน 6,939 ล้านบาท หรือ 26.92% ของปริมาณธุรกิจสะสมรวม

        ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายฐานการค้าและการลงทุนไปยังต่างประเทศ ปัจจุบัน EXIM BANK มีวงเงินที่ให้การสนับสนุนแก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 84,111 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 40,771 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อคงค้างให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ขยายฐานการค้าและการลงทุนไป CLMV จำนวน 29,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,512 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ปัจจุบัน EXIM BANK มีสำนักงานผู้แทนในกรุงย่างกุ้ง เวียงจันทน์ และกรุงพนมเปญ ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนภายใต้ทีมประเทศไทย สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการวางแผนและดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใน CLM และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียดนามต่อไป

      “EXIM BANK ยังเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่สร้างความเป็นเลิศทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่พร้อมจะเริ่มต้นส่งออกหรือต้องการส่งออกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาองค์กรและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างประเทศของไทย ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”นายพิศิษฐ์กล่าว

 

EXIM Thailand Develops Financial Facilities to Support SMEs’ Export to CLMV Aiming to Drive Thailand’s International Trade, Investment and Export Growth

      Mr.Pisit Serewiwattana, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that Thai export in 2019 is expected to grow, though at a somewhat slower rate than the record performance of more than 2.5 trillion US dollars or a 6.7% growth of last year. In the backdrop of uncertain international trade and political circumstances and highly volatile baht, there are still ample opportunities for Thai enterprises to export to such new frontier markets as Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam (CLMV). In view of this, EXIM Thailand has developed a full-fledged array of short-term credit facilities for use as pre- and post-shipment working capital as well as pre- and post-import finance in conjunction with export credit insurance for SMEs aiming to start up or expand their export business. Special benefits are offered to entrepreneurs aspiring to export to the CLMV countries which are new frontiers with high potential ranked among the world’s fastest growing economies, a large size of working-age population and labor force, and abundant resources, as well as low exposure to global economic and financial volatility.

      As Thai entrepreneurs dealing business in the CLMV have advantages over those from other countries in respect of Thailand’s close proximity to this region, cultural and traditional similarities, and popularity of Thai goods among CLMV locals, Thai export to the CLMV in 2018 grew 16.6%. Thai goods with robust growth prospects in this target market are 1) capital goods, e.g. mechanical devices and parts and agricultural mechanical devices, 2) raw materials, such as chemicals, plastic resins and construction materials, and 3) consumer goods like beverages, fresh fruits, instant foods, garments, cosmetics and accessories.  

     EXIM Thailand’s President further said that, from meetings and discussions with Thai public and private entities interested in expanding business into the CLMV, major problems and obstacles facing Thai entrepreneurs are shortage of capital, and lack of information, knowledge and skills relating to export rules, regulations and procedures, international trade risk management, and prospective trade counterparts. EXIM Thailand has thus proposed solutions to such problems by offering revolving credit combined with export credit insurance facility for SMEs with export aspirations, especially to the CLMV. Meanwhile, EXIM Thailand offers incubation courses for Thai entrepreneurs to prepare them for export start-up or expansion, and Business Matching activities for Thai SMES and their counterparts in the neighboring countries starting from Myanmar in May 2019. This is in line with EXIM Thailand’s strategy of Develop and Expand Thai Trade and Investment Globally.

     EXIM Thailand’s new working capital facility for SME start-ups exporting to the CLMV is “EXIM CLMV SMEs Credit”. It is a pre- and post-shipment revolving credit for SMEs exporting to the CLMV with a credit limit of up to 2 million baht per exporter at an interest rate of prime rate   -1.75% per annum or 4.50% per annum (based on current prime rate of 6.25% per annum). An interest discount of 0.50% per annum is offered to export credit insurance client who will be provided with   a revolving credit to serve working capital needs and insurance coverage to hedge risk of foreign buyers’ non-payment in conjunction with foreign exchange forward contract worth up to the credit amount approved. This new credit facility can be secured by a letter of guarantee from Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) and a personal guarantee. Credit approval period is from today until the end of December 2019.  

      EXIM Thailand has also developed “SMEs Easy Export Insurance” to serve entrepreneurs with a plan to export or about to export in a small volume per shipment or about to join trade talks in trade fairs overseas who require hedging of risk from trading with buyers abroad. This insurance facility covers more than 140 countries around the world including the CLMV. More importantly, the facility is easy to apply with simple application process and choices of insurance coverage types that are suitable for different export values. Insured amount is up to 2 million baht with maximum coverage of 85% of loss amount.      

      In view of EXIM Thailand’s operating results in the first three months of 2019, the Bank’s total outstanding loans amounted to 106,342 million baht, a 16,653 million baht or 18.57% growth year-on-year, comprising 35,394 million baht in trade finance and 70,948 million baht in investment finance, contributing to a business turnover of 46,735 million baht, of which 25,834 million baht came from SMEs. As of the end of March 2019, outstanding SME loans amounted to 40,978 million baht, representing a 4,529 million baht or 12.42% year-on-year growth. This contributed to the Bank’s net profit of 334 million baht in the first quarter of 2019. NPLs ratio as of the end of March 2019 stood at 4.26%, with NPLs amounting to 4,534 million baht. Allowance for doubtful accounts was 9,631 million baht, a 1,285 million baht increase from the corresponding period of the previous year. Of the total allowance, 5,293 million baht was minimum provisioning requirement by the Bank of Thailand, which represented a ratio of loan loss provision against the regulatory requirement of 181.97%, hence enabling the Bank to maintain a strong financial status.

     As an export credit insurance agency to safeguard Thai exporters against risk of foreign trade partners’ non-payment and boost their confidence and competitive advantage in both existing and new frontier markets, in the first quarter of 2019, EXIM Thailand recorded 25,775 million baht in export credit and investment insurance business turnover, up by 8,670 million baht year-on-year, and of which 6,939 million baht came from SMEs, representing 26.92% of the Bank’s accumulated insurance business turnover.

     In regard to support of Thai entrepreneurs’ international trade and investment, EXIM Thailand currently has a total accumulated loan approval amount of 84,111 million baht for international projects, with outstanding loans accounting for 40,771 million baht as of the end of March 2019, of which 29,372 million baht was outstanding loans for Thai trade and investment expansion to the CLMV, up by 1,512 million baht year-on-year. At present, EXIM Thailand has international representative offices in Yangon, Vientiane and Phnom Penh to work with the public and private sectors under Team Thailand to enable entrepreneurs in the CLM to access news and information needed for their business planning and operation and develop financial products that efficiently respond to entrepreneurs’ demand. The Bank is presently conducting a feasibility study on opening a representative office in Vietnam.  

   “EXIM Thailand will continue to collaborate with both our public and private allies in the mission to promote “trade excellence” and success among Thai entrepreneurs in their initiation or expansion of export business. We have been developing our organization and services to enhance Thailand’s international trade and investment growth. This aims to contribute to Thailand’s economic and social development on a sustainable basis,” added Mr. Pisit.

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1