news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SECรนวด สวรรณมงคล‘รื่นวดี สุวรรณมงคล’ เผย ก.ล.ต. มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรอบทักษะ 6 ด้าน

ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2562

        นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้

       1. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบหลักการในการออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ภายหลังจากที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส สะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และองค์คณะประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะหลากหลาย เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระที่ดูแลประโยชน์โดยรวมของสาธารณะ (public independent director)

        ทั้งนี้ ตามประกาศดังกล่าวผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะต้องเข้าประเภทหรือมีลักษณะตามที่กำหนด คือ

       (1) เป็นนิติบุคคลที่มีบทบาทเสมือนตัวแทนของภาคผู้ลงทุน และมีผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีบทบาทเสมือนตัวแทนของภาคผู้ลงทุนที่ดำเนินการแทนหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกจำนวนมาก

               (2) เป็นนิติบุคคลที่มีบทบาทเสมือนตัวแทนของภาคผู้ระดมทุน และมีผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

               (3) นิติบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง และมีผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

               (4) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

       ส่วนกรอบทักษะที่ควรมีในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ 6 ด้าน คือ (1) กลยุทธ์ทางธุรกิจหรือทางการตลาด (2) การบริหารความเสี่ยง (3) ดิจิทัล (4) กฎหมายธุรกิจ การเงิน ตลาดทุน หรือกฎ กติกาสากลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (5) การแข่งขันระหว่างประเทศ (6) บัญชี

        โดยในขั้นตอนต่อไป สำนักงาน ก.ล.ต. จะเสนอประธานกรรมการ ก.ล.ต. ลงนามในประกาศ และหลังประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และรวบรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้เหลือจำนวน 2 เท่า ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งใหม่ 6 คน) และเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งต่อไป

        ทั้งนี้ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามสัดส่วนใหม่ดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ชุดใหม่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ชุดปัจจุบันก็ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

        2. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบการออกข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่จะเลือกตั้งโดยสมาชิกด้วย ซึ่งในการออกข้อบังคับดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ได้รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกแล้ว โดยตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ที่สมาชิกจะเลือกตั้งให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะต้องเป็นบุคลากรระดับสูงของสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านใดด้านหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือจะเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิก ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน หรือธุรกิจอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1