หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กห. เสนอว่า

  1. โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชน 
  2. ภารกิจของ กห. ด้านการอุตสาหกรรมทหารตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 นั้น ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธเอกชน จะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นตามกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. 2560 โดยต้องนำรายงานดังกล่าวมายื่น ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กห.
  3. กห. เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 2. โดยให้เพิ่มการรายงานเกี่ยวกับชนิดและปริมาณดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

                 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

        กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งรายงานและสำเนาบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กห. หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่จัดให้มีการทำบัญชี

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!