หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV7ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

                  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้

  1. อนุมัติหลักการร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
  2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  1. ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478

        กำหนดแนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นใช้ประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนได้ทุกชนิด และประดับที่ใบปกกระเป๋าเสื้อเบื้องขวาชิดกับขอบกระเป๋าด้านบนใกล้แนวรังดุม กรณีไม่มีกระเป๋าเสื้อให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวาในระดับเดียวกัน  

  1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ....

     2.1 กำหนดนิยามของคำว่า 'เกียรติบัตร''เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น''ข้าราชการ' และ 'ข้าราชการพลเรือนดีเด่น' เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

     2.2 กำหนดรูปแบบของเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  

     2.3 กำหนดผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น และประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อตามประกาศผลการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีของคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 

     2.4 กำหนดแนวทางปฏิบัติการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ การประดับกับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนทุกชนิด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การประดับกับชุดสากล ให้ประดับที่ปกเสื้อเบื้องซ้าย เป็นต้น กรณีประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานด้วย จะต้องไม่ประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าเครื่องหมายเข็มพระราชทาน 

    2.5 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับมีสิทธิประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้ตามระเบียบนี้

    2.6 กำหนดให้กรณีข้าราชการพลเรือนดีเด่นถูกลงโทษทางวินัย หรือคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถดำรงเกียรติของข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้ ให้สถานะข้าราชการพลเรือนดีเด่นของบุคคลนั้นสิ้นสุดลง และให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการเรียกคืนเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของผู้นั้นโดยพลัน และส่งให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการต่อไป

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396  

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!