หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวัดป่า และตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

          1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวัดป่า และตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ .. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          3. ให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน และการขยายถนนต้องสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีผลเป็นการกีดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติเพียงเท่าที่จำเป็น และต้องสร้างระบบการระบายน้ำที่เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนหรือเมืองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอีก 10 - 15 ปี ข้างหน้าไปพร้อมกันด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาถนนกีดขวางทางน้ำและทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

          กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนดคืน ในท้องที่ตำบลวัดป่า และตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างทางหลวงชนบทถนนสาย ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค

          ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

          1. โดยที่กรมทางหลวงชนบทมีความจำเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบทถนนสาย ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในท้องที่ตำบลวัดป่าและตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

          2. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและออกแบบรายละเอียดโครงการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าเวนคืนและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมือง ระบบคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะอำนวยต่อการพัฒนาเมืองและรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไป

          3. กรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านศรษฐกิจในการดำเนินโครงการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 164.22 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 19.26 % อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.61 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมจากการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตโครงการจะมีความเหมาะสมมากขึ้น

          4. ลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เป็นถนนกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ขนาด 4 และ 8 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 40.00 – 80.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 5.130 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 125 ไร่ (110 แปลง) มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 2 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 364.8700 ล้านบาท (ใช้งบประมาณในการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ 4.1400 ล้านบาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 112.0000 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 248.7300 ล้านบาท)

          5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน .. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีผู้เห็นด้วยกับโครงการประมาณร้อยละ 86.21

          6. สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้วเห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวัดป่า และตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ .. .... ต่อคณะรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11475

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!