หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง .. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          1. ให้ยกเลิก

                 1.1 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง .. 2558

                 1.2 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา .. 2561

          2. กำหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง โดยกำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง ตามประเภทของยานยนตร์

          คค. เสนอว่า

          1. โดยที่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

                 1.1 ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบเปิดในอัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำสำหรับการใช้ยานยนตร์แต่ละประเภทตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (.. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน .. 2497

                 1.2 ต่อมาได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (.. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน .. 2497 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 1.1) เพิ่มทางเลือกในการชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีบัตรอัตโนมัติ

                 1.3 กรมทางหลวงแจ้งว่า ได้ก่อสร้างและปรับปรุงระบบเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงทพมหานคร - เมืองพัทยา แล้วเสร็จ จึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา .. 2558 เพื่อปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทยา จากเดิมจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำสำหรับการใช้ยานยนตร์แต่ละประเภท เป็นจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบปิดโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ผู้ใช้ยานยนตร์แต่ละรายที่มีการควบคุมช่องทางเข้าออกได้ใช้ทางจริง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิม (ฉบับที่ 19 .. 2540 และฉบับที่ 21 .. 2555)

                 1.4 ต่อมาได้ทำการก่อสร้างด่านขาเข้าและด่านขาออกเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ยกเลิกด่านพานทองที่เป็นด่านขวาง จึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยนยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา .. 2561 เพื่อยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา .. 2558 และยังคงมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน

          2. สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยามาบตาพุด คค. ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายพัทยามาบตาพุด โดยมีจุดเริ่มต้นของโครงการแยกจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายชลบุรีพัทยา ที่ทางแยกมาบประชัน ผ่านพื้นที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปสิ้นสุดที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างและควบคุมงานได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ใช้งบประมาณจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางวงเงิน 14,200 ล้านบาท จึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง .. 2558 กำหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง เป็นทางที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้สามารถนำเงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทางของกรมทางหลวงไปชำระค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายพัทยา - มาบตาพุด ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางในระบบปิดบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพมหานคร - ชลบุรี และช่วงชลบุรี - พัทยา (1.00 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร สำหรับรถ 4 ล้อ 1.60 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร สำหรับรถเกิน 6 ล้อขึ้นไป โดยคำนวณจากขาเข้ากรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่อู่ตะเภาเขาชีโอน - ห้วยใหญ่ สิ้นสุดที่มาบประชัน ขาออกกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่มาบประชัน - ห้วยใหญ่ - เขาชีโอน สิ้นสุดที่อู่ตะเภา)

          3. เนื่องจาก คค. ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงบ้านหนองปรือถึงบ้านฉาง และทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บ้านอำเภอ) แล้วเสร็จ และได้เปิดให้บริการเป็นทางสาธารณะแล้ว โดยมีแผนจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมภายในเดือนตุลาคม 2563 กรมทางหลวงได้ออกแบบให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา ซึ่งเปิดให้บริการอยู่เดิม และได้กำหนดให้มาบประชันเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการ โดยไม่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมตั้งอยู่ที่มาบประชัน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมเป็นจุดเข้าออก ผู้ใช้ทางสามารถเข้าออกเพื่อใช้โครงข่ายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ได้ที่ด่านพัทยาและด่านโป่ง ซึ่งมีระยะห่างจากจุดเข้าออกมาบประชัน เพียง 2 - 3 กิโลเมตร

          ส่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง มีจุดเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ ผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมระยะทางประมาณ 149 กิโลเมตร เป็นทางหลวงพิเศษขนาด 2 - 4 ช่องจราจร และเป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในระบบปิด มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมตั้งอยู่ที่ทางเข้าออกทั้งหมดรวม 12 ด่าน ช่วงกรุงเทพฯชลบุรี (ด่านลาดกระบัง บริเวณ กม. 25+400 ด่านบางบ่อ บริเวณ กม. 40+000 ด่านบางปะกง บริเวณ กม. 46+700 ด่านพนัสนิคม บริเวณ กม. 65+328) ช่วงชลบุรี - พัทยา (ด่านบ้านบึงบริเวณ กม. 72+582 ด่านบางพระ บริเวณ กม. 78+800 ด่านหนองขาม บริเวณ กม. 100+075 ด่านโป่ง บริเวณ กม. 117+075 ด่านพัทยา บริเวณ กม. 119+075) ช่วงพัทยามาบตาพุด (ด่านห้วยใหญ่ บริเวณ กม. 132+100 ด่านเขาชีโอน บริเวณ กม. 143+100 ด่านอู่ตะเภา บริเวณ กม. 147+050)

          4. โดยที่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ - บ้านฉาง .. 2558 (ช่วงพัทยา - มาบตาพุด) ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดยมีจุดเริ่มต้นขาเข้ากรุงเทพมหานครที่ด่านอู่ตะเภา จุดสิ้นสุดที่ด่านมาบประชัน ขาออกจุดเริ่มต้นที่ด่านมาบประชัน จุดสิ้นสุดที่ด่านอู่ตะเภา แต่ต่อมากรมทางหลวงได้ออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา (กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา .. 2561) แต่โดยที่ด่านมาบประชันซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการไม่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมตั้งอยู่ จึงสมควรให้ยกเลิกด่านมาบประชัน และรวมกฎกระทรวงทั้งสองฉบับเป็นฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง โดยรวมเป็นบัญชีเดียว ทั้งนี้ การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ .. 2558 และกฎกระทรวงฯ .. 2561 ดังนี้

 

ประเภทยานยนตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมตาม

ระยะทางที่ใช้จริง

รถ 4 ล้อ

10

1.00 บาท/1 กม.

- ถ้ามีเศษของค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 5 บาท ให้ปัดเศษออก แต่เกิน 5 บาท ไม่ถึง 10 บาท ให้เรียกเก็บเศษนั้นเพียง 5 บาท

รถ 6 ล้อ

15

1.60 บาท/1 กม.

รถเกิน 6 ล้อ ขึ้นไป

20

2.30 บาท/1 กม.

 

          ทั้งนี้ กรณีระยะทางน้อยกว่า 10 กิโลเมตร เก็บเฉพาะค่าใช้ทาง (รถ 4 ล้อ เก็บ 10 บาท/รถ 6 ล้อ เก็บ 15 บาท/รถเกิน 6 ล้อขึ้นไป เก็บ 20 บาท)

          5. คค. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้แล้ว

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง .. .... มาเพื่อดำเนินการ

 

บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง .. ....

ขาเข้ากรุงเทพมหานคร

เข้าจากด่าน

ออกจากด่าน

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์สำหรับรถยนต์ 

ไม่เกิน 4 ล้อ

อัตราค่าธรรมเนียม

การใช้ยานยนตร์

สำหรับรถยนต์

เกิน 4 ล้อ

แต่ไม่เกิน 6 ล้อ

อัตราค่าธรรมเนียม

การใช้ยานยนตร์

สำหรับรถยนต์

เกิน 6 ล้อขึ้นไป

ด่านอู่ตะเภา

ด่านเขาชีโอน

ด่านห้วยใหญ่

ด่านพัทยา

ด่านโป่ง

ด่านหนองขาม

ด่านบางพระ

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

10 บาท

15 บาท

30 บาท

30 บาท

45 บาท

70 บาท

75 บาท

80 บาท

100 บาท

110 บาท

130 บาท

15 บาท

25 บาท

50 บาท

45 บาท

75 บาท

110 บาท

120 บาท

130 บาท

160 บาท

180 บาท

210 บาท

20 บาท

35 บาท

75 บาท

65 บาท

110 บาท

160 บาท

175 บาท

190 บาท

235 บาท

260 บาท

305 บาท

ด่านเขาชีโอน

ด่านห้วยใหญ่

ด่านพัทยา

ด่านโป่ง

ด่านหนองขาม

ด่านบางพระ

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

10 บาท

25 บาท

20 บาท

40 บาท

60 บาท

70 บาท

75 บาท

95 บาท

105 บาท

125 บาท

20 บาท

40 บาท

35 บาท

65 บาท

100 บาท

110 บาท

120 บาท

150 บาท

170 บาท

200 บาท

25 บาท

60 บาท

55 บาท

100 บาท

145 บาท

160 บาท

175 บาท

220 บาท

245 บาท

290 บาท

ด่านห้วยใหญ่

ด่านพัทยา

ด่านโป่ง

ด่านหนองขาม

ด่านบางพระ

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

15 บาท

10 บาท

30 บาท

50 บาท

55 บาท

65 บาท

85 บาท

95 บาท

115 บาท

20 บาท

20 บาท

50 บาท

85 บาท

95 บาท

105 บาท

135 บาท

150 บาท

185 บาท

35 บาท

30 บาท

70 บาท

120 บาท

135 บาท

150 บาท

195 บาท

220 บาท

265 บาท

ด่านพัทยา

ด่านโป่ง

ด่านหนองขาม

ด่านบางพระ

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

10 บาท

20 บาท

40 บาท

45 บาท

55 บาท

75 บาท

85 บาท

105 บาท

15 บาท

35 บาท

65 บาท

75 บาท

90 บาท

120 บาท

135 บาท

170 บาท

20 บาท

50 บาท

100 บาท

110 บาท

130 บาท

170 บาท

195 บาท

245 บาท

ด่านโป่ง

ด่านหนองขาม

ด่านบางพระ

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

15 บาท

40 บาท

45 บาท

50 บาท

70 บาท

80 บาท 

100 บาท

30 บาท

60 บาท

70 บาท

85 บาท

115 บาท

130 บาท

160 บาท

40 บาท

90 บาท

105 บาท

120 บาท

165 บาท

190 บาท 

235 บาท

ด่านหนองขาม

ด่านบางพระ

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

20 บาท

25 บาท

30 บาท

50 บาท

60 บาท

80 บาท

30 บาท

40 บาท

50 บาท

80 บาท

100 บาท

130 บาท

45 บาท

60 บาท

75 บาท

120 บาท

145 บาท

190 บาท

ด่านบางพระ

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

10 บาท

10 บาท

30 บาท

40 บาท

60 บาท

15 บาท

20 บาท

50 บาท

65 บาท

100 บาท

20 บาท

30 บาท

70 บาท

95 บาท

140 บาท

ด่านบ้านบึง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

10 บาท

25 บาท

35 บาท

55 บาท

15 บาท

40 บาท

55 บาท

90 บาท

20 บาท

55 บาท

80 บาท

130 บาท

ด่านพนัสนิคม

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

15 บาท

25 บาท

45 บาท

25 บาท

45 บาท

75 บาท

40 บาท

65 บาท

110 บาท

ด่านบางปะกง

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

10 บาท

30 บาท

15 บาท

45 บาท

20 บาท

70 บาท

ด่านบางบ่อ

ด่านลาดกระบัง

25 บาท

45 บาท

60 บาท

 

 

ขาออกกรุงเทพมหานคร

เข้าจากด่าน

ออกจากด่าน

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์สำหรับรถยนต์ 

ไม่เกิน 4 ล้อ

อัตราค่าธรรมเนียม

การใช้ยานยนตร์

สำหรับรถยนต์

เกิน 4 ล้อ

แต่ไม่เกิน 6 ล้อ

อัตราค่าธรรมเนียม

การใช้ยานยนตร์

สำหรับรถยนต์

เกิน 6 ล้อขึ้นไป

ด่านลาดกระบัง

ด่านบางบ่อ

ด่านบางปะกง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบ้านบึง

ด่านบางพระ

ด่านหนองขาม

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

25 บาท

30 บาท

45 บาท

55 บาท

60 บาท

80 บาท

100 บาท

105 บาท

115 บาท

125 บาท

130 บาท

45 บาท

45 บาท

75 บาท

90 บาท

100 บาท

130 บาท

160 บาท

170 บาท

185 บาท

200 บาท

210 บาท

60 บาท

70 บาท

110 บาท

130 บาท

140 บาท

190 บาท

235 บาท

245 บาท

265 บาท

290 บาท

305 บาท

ด่านบางบ่อ

ด่านบางปะกง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบ้านบึง

ด่านบางพระ

ด่านหนองขาม

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

10 บาท

25 บาท

35 บาท

40 บาท

60 บาท

80 บาท

85 บาท

95 บาท

105 บาท

110 บาท

15 บาท

45 บาท

55 บาท

65 บาท

100 บาท

130 บาท

135 บาท

150 บาท

170 บาท

180 บาท

20 บาท

65 บาท

80 บาท

95 บาท

145 บาท

190 บาท

195 บาท

220 บาท

245 บาท

260 บาท

ด่านบางปะกง

ด่านพนัสนิคม

ด่านบ้านบึง

ด่านบางพระ

ด่านหนองขาม

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

15 บาท

25 บาท

30 บาท

50 บาท

70 บาท

75 บาท

85 บาท

95 บาท

100 บาท

25 บาท

40 บาท

50 บาท

80 บาท

115 บาท

120 บาท

135 บาท

150 บาท

160 บาท

40 บาท

55 บาท

70 บาท

120 บาท

165 บาท

170 บาท

195 บาท

220 บาท

235 บาท

ด่านพนัสนิคม

ด่านบ้านบึง

ด่านบางพระ

ด่านหนองขาม

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

10 บาท

10 บาท

30 บาท

50 บาท

55 บาท

65 บาท

75 บาท

80 บาท

15 บาท

20 บาท

50 บาท

85 บาท

90 บาท

105 บาท

120 บาท

130 บาท

20 บาท

30 บาท

75 บาท

120 บาท

130 บาท

150 บาท

175 บาท

190 บาท

ด่านบ้านบึง

ด่านบางพระ

ด่านหนองขาม

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

10 บาท

25 บาท

45 บาท

45 บาท

55 บาท

70 บาท

75 บาท

15 บาท

40 บาท

70 บาท

75 บาท

95 บาท

110 บาท

120 บาท

20 บาท

60 บาท

105 บาท

110 บาท

135 บาท

160 บาท

175 บาท

ด่านบางพระ

ด่านหนองขาม

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

20 บาท

40 บาท

40 บาท 

50 บาท

60 บาท

70 บาท

30 บาท

60 บาท

65 บาท

85 บาท

100 บาท

110 บาท

45 บาท

90 บาท

100 บาท

120 บาท

145 บาท

160 บาท

ด่านหนองขาม

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

15 บาท

20 บาท

30 บาท

40 บาท

45 บาท

30 บาท

35 บาท

50 บาท

65 บาท

75 บาท

40 บาท

50 บาท

70 บาท

100 บาท

110 บาท

ด่านโป่ง

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

10 บาท

10 บาท

20 บาท

30 บาท

15 บาท

20 บาท

35 บาท

45 บาท

20 บาท

30 บาท

55 บาท

65 บาท

ด่านพัทยา

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

15 บาท

25 บาท

30 บาท

20 บาท

40 บาท

50 บาท

35 บาท

60 บาท

75 บาท

ด่านห้วยใหญ่

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

10 บาท

15 บาท

20 บาท

25 บาท

25 บาท

35 บาท

ด่านเขาชีโอน

ด่านอู่ตะเภา

10 บาท

15 บาท

20 บาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11483

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!