หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 9


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท’บ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ที่ ‘AAA’ แนวโน้ม ‘Stable’

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันชุดปัจจุบันและจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้มีการค้ำประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ‘AAA’ด้วย

        โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนจาก Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (CGIF) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAA’ โดยทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ CGIF ในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกัน ในการนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

        อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวอยู่ในระดับที่เท่ากับอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ CGIF ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาค้ำประกัน CGIF มีหน้าที่ให้การค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่สามารถเพิกถอนได้และปราศจากเงื่อนไขโดยครอบคลุมมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวเต็มจำนวน โดยภาระผูกพันของ
ผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญานี้มีลำดับของสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ค้ำประกัน

        ในการพิจารณาอันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันของบริษัทนั้น ทริสเรทติ้งยังคำนึงถึงเงื่อนไขความเสี่ยงอื่น ๆ ของหุ้นกู้ซึ่งทริสเรทติ้งเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ดังต่อไปนี้

  • • ความเสี่ยงจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่อาจใช้สิทธิเรียกชำระเงินคืนก่อนถึงกำหนด (Payment Acceleration Risk): ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิเรียกชำระเงินคืนก่อนถึงกำหนดไถ่ถอนได้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ‘ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้’ (Non-payment) และได้แจ้งภาระการชำระหนี้ตามจำนวนที่มีการค้ำประกันให้ CGIF รับทราบและ CGIF ไม่สามารถชำระหนี้เหล่านั้นได้ตามที่ค้ำประกัน หรือมี “เหตุผิดนัดชำระหนี้” (Event of Default) เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้

     อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้นี้จะไม่ได้รับการค้ำประกันจาก CGIF อีกต่อไปหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกชำระเงินคืนก่อนถึงกำหนดดังกล่าวตาม ‘การเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้ใดๆ’ โดยไม่ใช่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ‘ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้’ ได้

  • • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Foreign Exchange Rate Risk): ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นในรูปของเงินบาทหาก CGIF พิจารณาแล้วเห็นว่าการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทเป็นไปไม่ได้ หรือไม่สามารถกระทำได้ ตามข้อกำหนดที่เหมาะสมและตามนโยบายของ CGIF โดยในกรณีดังกล่าว CGIF อาจเลือกชำระเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเป็นเงินสกุลอื่นในมูลค่าเทียบเท่าแทน

        อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทยังคงสะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งที่มีต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ อีกทั้ง ยังสะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของบริษัทก็มีข้อจำกัดจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนความผันผวนของราคาอาหารสัตว์และการที่บริษัทก่อหนี้จำนวนมากเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายลงทุน

        นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงเฉพาะของอุตสาหกรรม (Industry-specific Risk) เช่นเดียวกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไก่รายอื่นๆ เช่น โรคระบาดในไก่และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอยลงอีกด้วย

        ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทโดยรวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 เป็นไปตามประมาณการของทริสเรทติ้ง โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นที่ระดับ 1.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาเนื้อไก่และเนื้อสุกรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนปริมาณขายจากธุรกิจสุกรและอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ยังคงแข็งแกร่งโดยอยู่ที่ระดับ 14.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ในขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเติบโตขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาอยู่ที่ระดับ 2.4 พันล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

        อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 52% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 จากเดิมที่ระดับ 47% ณ สิ้นปี 2563 จากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล  ทั้งนี้ บริษัทมีแผนสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนที่ระดับ 2.8-5.6 พันล้านบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี 2564-2566 ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะแกว่งตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 51% ในช่วงปี 2564-2566

        ภาระหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ ณ เดือนมิถุนายน 2564 อัตราส่วนของระดับภาระหนี้ตามสิทธิการเรียกร้องต่อภาระหนี้สินรวมของบริษัทอยู่ในระดับสูงเกินกว่า 50% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของการด้อยสิทธิ์ของภาระหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเมื่อพิจารณาตาม ‘เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้’ ของทริสเรทติ้ง

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะในการแข่งขันในธุรกิจไก่และสุกรภายในประเทศต่อไปได้ อีกทั้งยังคาดว่าบริษัทจะรักษาสถานะเครดิตในปัจจุบันเอาไว้ได้ในขณะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการแผนการใช้จ่ายและลงทุนที่ค่อนข้างสูงให้บรรลุผลอีกด้วย

        ในขณะที่อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันของบริษัทนั้นสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ CGIF แต่เพียงประการเดียว

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        การปรับเพิ่มอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดที่มากขึ้นอย่างมีสาระสำคัญโดยที่ยังคงรักษาเสถียรภาพของกระแสเงินสดเอาไว้ในขณะที่ยังคงรักษางบดุลให้แข็งแรงต่อไปได้ในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม การปรับลดอันดับเครดิตสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ความสามารถในการทำกำไรหรือผลการดำเนินงานของบริษัทถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การลงทุนที่ใช้เงินกู้ยืมจำนวนมากที่อาจทำให้งบการเงินและกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ของบริษัทอ่อนแอลงก็จะเป็นปัจจัยลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

        นอกจากนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันของบริษัทก็อาจเปลี่ยนแปลงไปหากอันดับเครดิตของ CGIF มีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TFG251A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AAA

หุ้นกู้มีการค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2569

AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 
 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com  

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!