หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1A3A1ธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร


คต. เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออกสินค้าประมง 2 รายการ (หอยมุกและผลิตภัณฑ์ และปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต)

       นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อำนวยความสะดวกประชาชน และลดความซ้ำซ้อนของกฎหมาย ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วหลายสินค้าทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

      ปัจจุบันกรมฯ ได้ยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 พ.ศ. .... เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎหมาย อำนวยความสะดวกทางการค้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งครอบคลุมสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549 ด้วยแล้ว

      นายธัชชญาน์พลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ 2 ฉบับข้างต้น มีความรอบคอบ รัดกุม ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ทั้ง 2 ฉบับ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร 02 – 547 - 5120

96895

 ais 580x400

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

 

 

 

 

QIC 720x100

sme 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!