หมวดหมู่: เกษตร

1AA1A3A1ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน


เฉลิมชัย โชว์ผลงานเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ปี 64 กว่า 1.7 ล้านไร่ เร่งเครื่องวางหมุดฟาร์มเกษตรอินทรีย์ทุกตำบล ดึง พอช. ลุยชุมชนสีเขียวพร้อม ผนึก ศธ.ปั้นกรีนสกูล

       นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ (18 พ.ย.) ว่าดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ตนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ ZOOM

        โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ นายปริญญา พรศิริชัยวัฒนา ประธานชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เครือข่ายของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ตัวแทนภาคเกษตรกร ร่วมในการประชุม

QIC 580x400

       นายอลงกรณ์ กล่าวว่า จากความร่วมมือของทุกภาคีภาคส่วน ทำให้การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในปีนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากจากรายงานการดำเนินงานของหลายหน่วยงานสามารถขยายพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้กว่า 1,766,269.15 ไร่ ทั้งในรูปแบบของเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์

        นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล (Tambom Sustainable Agriculture Development Project: TAP) ซึ่งมีเป้าหมาย 7,255 ตำบล ทั่วประเทศ โดยจะเน้นส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งในทุกตำบล และเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืนกินได้ อยู่ได้ และอยู่ดี ภายใต้แนวคิด ‘บริหารโดยชุมชน เป็นของชุมชน เพื่อชุมชน’ ใน 21 แนวทางได้แก่

sme 580x400

      1) 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ 2) 1 ตำบล 1 ร้านค้าเกษตรตำบล 3) 1 ตำบล 1 แปลงเกษตรอินทรีย์ 4) 1 ตำบล 1 product champion 5) 1 ตำบล 1 วนเกษตร 6) 1 ตำบล 1 กลุ่ม Young smart 7) 1 ตำบล 1 เกษตรธรรมชาติ 8) 1 ตำบล 1 แปลงสมุนไพร 9) 1 ตำบล 1 เกษตรผสมผสาน 10) 1 ตำบล 1 กลุ่มปศุสัตว์ 11) 1 ตำบล 1 เครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 12) 1 ตำบล 1 กลุ่มประมง  13) 1 ตำบล 1 องค์กรกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร

       14) 1 ตำบล 1 ท่องเที่ยวเกษตร 15) 1 ตำบล 1 โครงการชลประทานชุมชน 16) 1 ตำบล 1 เครือข่าย ศพก. 17) 1 ตำบล 1 ธนาคารต้นไม้ (ผลิตและจำหน่ายต้นกล้า) 18) 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน 19) 1 ตำบล 1 กลุ่มเครื่องจักรกลเกษตร 20) 1 ตำบล 1 ตลาดออนไลน์ 21) 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรพลังงาน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ ก่อนนำเสนอ รมว.กษ.เพื่อการขับเคลื่อนต่อไป

        ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในโลกยุคใหม่หลัง COVID-19 เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรไทย ตามยุทธศาสตร์ ‘3’s (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน’ ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. ตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป

ais 580x400

       นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture Development Project : SUAD Project) และโครงการธนาคารสีเขียว (Green Bank) ซึ่งขยายการดำเนินงานไปในระดับชุมชน เมือง จังหวัด และกลุ่มจังหวัด(เขต)ทั่วประเทศ พร้อมเพิ่มการขับเคลื่อนในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมภายใต้คณะทำงานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!